Projekt

Změny vybavenosti venkovských obcı́ základnı́mi službami a dopady na jejich obyvatel

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt reaguje na aktuálně probíhající diskuse o regionální politice v České republice, které se týkají občanské vybavenosti a různých druhů infrastruktur v obcích. Ve veřejné diskusi se stále více prosazuje názor, že z českých vesnic postupně mizí různé druhy služeb a že tento úbytek znamená ohrožení kvality života na venkově. Cílem je vytvořit solidní datovou základnu využitelnou pro analýzu skutečně existujících změn vybavenosti venkova. Rigorózní analýza umožní posoudit, je-li třeba v této oblasti vytvářet pobídky na podporu veřejných a soukromých služeb, které by se mohly stát součástí regionální politiky v rámci ČR.

Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu. Výzkumný tým úzce spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, které v současné době připravuje návrh Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Tato strategie bude tvořit podklad pro regionální politiku státu v následujících letech. Výzkum vybavenosti venkova má ukázat, jakou roli v regionální politice státu má hrát podpora obslužnosti venkova a jakou formou lze nedostatky v obslužnosti kompenzovat. Zároveň spolupracujeme se Sdružením místních samospráv, které zastupuje zájmy malých obcí. Projekt vytvoří pro starosty malých obcí informační základnu o tom, jak je na tom jejich obec z hlediska vybavenosti v porovnání s jinými podobnými obcemi a jakým způsobem lze situaci ovlivnit.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Univerzita Hradec Králové
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sdružení místních samospráv
Témata: 
město a vesnice
životní úroveň
Zadavatel: 
TA ČR