kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Boření bariér? Aneb jak se daří věřícím ženám participovat na životě církví

Maříková, Hana. 2006. „Boření bariér? Aneb jak se daří věřícím ženám participovat na životě církví.“ Pp. 233-251 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Stať se zabývá pro-žensky orientovanými aktivitami věřících žen v rámci hlavních církví působících v České republice. Sociologická analýza jejich aktivit se snaží postihnout mechanismy umožňující či znemožňující věřícím ženám participovat jak na praktickém chodu církve v jejích strukturách, tak i na formování a rozvoji teologického myšlení před rokem 1989 a po něm. V závěru analýzy autorka dospívá k otázce, zda zvýšení míry participace žen v církvích je možné považovat za projev demokratizace těchto institucí a faktického zrovnoprávnění muže a ženy v této oblasti nebo spíše za „vynucenou“ emancipaci, která je dána poklesem významu této sféry v životě společnosti a poklesem její atraktivnosti a prestiže pro muže.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
náboženství a religiozita