Stáhnout PDF (41.30125 MB)
odborná kniha / monografie
Vlachová, Klára, Blanka Řeháková

Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do Evropské unie

Vlachová, Klára, Blanka Řeháková. 2004. Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do Evropské unie. Sociologické studie / Sociological Studies 04:09. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 39 s. ISBN 80-7330-066-4.

V této studii analyzujeme současnou českou národní identitu. Porovnáváme výsledky analýz provedených na datech z let 1995 a 2003. Národní identitu chápeme jako konstrukt skládající se z několika prvků z nichž analyzujeme čtyři – obraz národa, teritoriální identitu, národní hrdost a lásku k národu (Haller 2000). Co se týče obrazu národa, zabýváme se prvky definujícími kulturní národ (etnický národ) a politický národ (státní národ). Co se týče teritoriální identity, měříme lokalismus, regionalismus, patriotismus a kosmopolitismus (či Evropanství). Dále měříme národní hrdost obecně a národní hrdost na výkony kultury a státu. A nakonec identifikujeme dva typy lásky k národu – nacionalismus (lépe řečeno šovinismus) a patriotismus. Abychom představili komplexnější obrázek české národní identity, komparujeme ji s národní identitou v jedenácti vybraných evropských zemích. Závěrem se věnujeme analýze postojů Čechů k Evropské unii a národní identity používáme jako důležitý vysvětlující prvek podpory vládnutí EU.

Left

Témata: 
EU
hodnotové orientace
identita