odborná kniha / monografie
Rychtaříková, Jitka, Simona Vymětalová, Dana Hamplová. 2001. Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích. Sociologické texty / Sociological Papers 01:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 83 s. ISBN 80-7330-004-4.

Přes mnoho podobností se rodinné chování v evropských zemích liší. Obyvatelstvo se liší nejen v postojích, ale i v chování, především v typu soužití (manželství, nesezdané soužití) a plodnosti. První část přináší přehled demografického vývoje v posledních letech, druhá a třetí část se věnují výsledkům Šetření rodiny a reprodukce (FFS). Text se soustředí na 4 základní otázky: odchod od rodičů, typ prvního partnerství a věk při vstupu do něj, rozvody a rozpady nesezdaných soužití a plodnosti.

Despite many similarities, family behaviour varies in European countries. Peoples not only take various attitudes but they also differ in real behaviour especially in regards with type of union (marriage and cohabitation) and fertility. The first part of this study offers an overview of demographic development in recent years. The second and third parts are dedicated to Family and Fertility Survey (FFS). The text concentrates on 4 basic questions: leaving parental home, age and type of the first partnership, partnership dissolution and fertility behaviour.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku