kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Nagy, B., Mrčela Kanjuo, A.

Geschlechterspezifische Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik in der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien

Křížková, Alena, Nagy, B., Mrčela Kanjuo, A. 2009. „Geschlechterspezifische Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik in der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien.“ Pp. 337-372 in Klenner, Ch., S. Liber (eds). Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa. Wiesbaden: VS Verlag. ISBN 978-3-531-16135-8.

Für diese Kapitel haben wir Tschechien, Ungarn und Slowenien als Vergleichsgrundlage ausgewählt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede in postsozialistischen Ländern (nach dem Umbruch und dem EU-Beitritt; 2000 - 2005) näher zu untersuchen. Während und nach der Umstellung auf die Markwirtschaft gewannen konservative Einstellungen bezüglich der Geschlechterrollen sowohl im privaten als auch öffentlichen/politischen Leben stärkeren Einfluss und Frauen einige, während der sozialistischen Ära gewonnenen Rechte und Positionen verloren haben. Zwischen den Ländern gibt es auch beträchtliche Unterschiede bezüglich der Beschäftigungs- und Familienpolitik. Die individuellen Situationen der Länder bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt auf folgende Hauptfaktoren zurückzuführen sind: 1. Entwicklung der Geschlechterstruktur der Arbeitsmärkte; 2. gesetzliche Rahmenbedingungen und Beschäftigungspolitik und 3. Regelungen für die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.

V této kapitole jsem vybraly tři země (Českou republiku, maďarsko a Slovinsko) jako základ srovnání pro zkoumání podobnosti a rozdílnosti v postsocialistických zemích v období po transformaci a vstupu do EU (2000 – 2005). Během a po transformačním období trhu práce docházelo k nárůstu konzervativních postojů k genderovým rolím v soukromém i veřejném/politickém životě a ženy ztratily některá svá práva a pozice (např. jistotu zaměstnání a služby péče o děti), která získaly během období státního socialismu. Mezi politikami zaměstnanosti a rodinnými politikami těchto zemí jsou velké rozdíly a specifická situace týkající se genderové rovnosti na trzích práce zkoumaných zemích závisí na těchto hlavních faktorech: 1. vývoj genderové struktury trhů práce, 2. legislativní rámec politik zaměstnanosti a 3. opatření pro kombinaci pracovního a rodinného života.