recenzovaný článek
Ferenčuhová, Slavomíra. 2019. „Komplikace při formulování lokálních reakcí na klimatickou změnu.“ Urbanismus a územní rozvoj 22 (3): 5-9. . ISSN 1212-0855. Dostupné z: https://www.uur.cz/default.asp?ID=5087.

Text představuje vybrané výsledky aktuálně probíhajícího sociálněvědního výzkumu, který se věnuje tématu lokálních reakcí na změnu klimatu v českém kontextu. Tvrzení jsou opřena o kvalitativní analýzu hloubkových rozhovorů s odborníky, jejichž expertíza se dotýká klimatické změny – vytváření nebo šíření vědění o problematice, případně samotné formulace adaptačních opatření a reakcí na změny klimatu – anebo obecně environmentální politiky. V článku jsou představeny komplikace, které podle expertů a expertek doprovázejí promýšlení, formulování či zavádění opatření v reakci na změny klimatu, a to zejména na úrovni měst a obcí. Článek komentuje specifika situace v České republice ve srovnání s charakteristikou nejčastějších bariér v adaptaci na klimatickou změnu v lokalitách, které popisuje odborná literatura ze zahraničí. Také diskutuje vhodnost konceptu 'bariéry' a navrhuje věnovat pozornost spíše komplikacím procesu, ve kterém lokální reakce na klimatickou změnu vznikají.

Sdílejte tuto stránku