odborná kniha / monografie
Pikálková, Simona (ed.). 2004. Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika / 2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Sociologické studie / Sociological Studies 04:02. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-054-0.

Práce se v hlavní části zabývá výsledky rozsáhlého Mezinárodního výzkumu násilí na ženách (International Violence Against Women Survey, IVAWS) v České republice, dotýká se však i širších souvislostí problematiky násilí v rodině a násilí v partnerských vztazích. První část se věnuje některým obecným sociologickým aspektům násilí v rodině: definicím, metodologickým přístupům a zdrojům dat, dosavadním zkušenostem ze zahraničních výzkumů, především však přináší přehled sociologických teorií, které se pokoušejí o vysvětlení vzniku a rozvoje násilí v rodině, a to s věnováním prostoru zejména feministickým teoriím a genderové perspektivě tvořící širší kontext k dané problematice. Do první části se řadí i kapitola zabývající se historií výzkumů násilí v rodině v České republice. Druhá část publikace je věnována výsledkům Mezinárodního výzkumu násilí na ženách, jehož se Česká republika zúčastnila jako jedna z cca 20 zemí světa, a který u nás proběhl v květnu až červnu 2003. Jednotlivé kapitoly se týkají incidence a frekvence aktů fyzického a sexuálního násilí na ženách v partnerských vztazích a mimo ně, typického profilu násilného incidentu v podobě „partnerské“ a „ne-partnerské“, subjektivního vnímání a hodnocení násilných útoků očima obětí. Poměrně rozsáhlá část je věnována spolupráci s policií a spokojenosti s její prací. Samostatnou kapitolu pak tvoří psychické násilí ze strany partnerů a související aspekty. V závěrečné části jsou analyzovány faktory zvyšující, resp. snižující riziko viktimizace žen, a to jak charakteristiky samotných žen, tak jejich partnerů. Součástí zhodnocení výsledků výzkumu je i kvalitativní rozbor několika volných otázek pro oběti násilí zařazených na závěr dotazníku.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
kriminalita
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku