recenze publikace
Hašková Hana. 2019. „Nájemní domácí práce v kontextu genderových vztahů, postsocialistického vývoje rodinné politiky a ideálů péče.“ Gender a výzkum/ Gender and Research. 20 (1): 159-164. ISSN 2570-6578. Dostupné z: https://www.genderonline.cz/cs/issue/47-rocnik-20-cislo-1-2019-vyjednavani-hranic-transnacionalni-migrace-a-gender/569.

Text se věnuje formujícímu se trhu s nájemní domácí prací v postsocialistickém prostoru v kontextu genderových nerovností. Diskutován je vliv rodinné a populační politiky a kultury péče o děti na formování trhu s nájemní domácí prací.

The text deals with hired domestic work in the context of gender inequalities in the post-socialist space. The influence of childcare and population policies and childcare culture on the formation of the market with hired domestic work is discussed.

Sdílejte tuto stránku