kapitola v konferenčním sborníku
Pivarč, Jakub

Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol

Pivarč, Jakub. 2015. „Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol.“ Pp. 958 – 969. Proceedings of the International Scientific Conference: International Masaryk Conference for PhD. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-87952-12-2.

V této práci byla pozornost zaměřena na dosud opomíjenou problematiku výzkumu žákovských prekoncepcí a miskoncepcí k fenoménu netholismu, gamblingu a náboženských sekt. Cílem kvantitativní výzkumné studie bylo zjistit, zda se liší prekoncepce žáků k těmto vybraným sociálně patologickým jevům z hlediska genderu a navštěvovaného ročníku. Výzkum byl realizován na 10 základních školách u 1144 žáků ve věkové kohortě 10–15let. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník a myšlenkové mapování. Na zjištění rozdílů u jednotlivých proměnných byla aplikována analýza rozptylu (ANOVA), Studentův t-test a Chí-kvadrát test nezávislosti. Výsledky prokázaly signifikantní vliv genderu a navštěvovaného ročníku na kognitivní, konativní a afektivní složku žákovských prekoncepcí.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
vzdělání