recenzovaný článek
Pivarč, Jakub

Psychosociální bariéry v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením

Pivarč, Jakub. 2015. „Psychosociální bariéry v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením.“ Paidagogos 2 88 – 106 . ISSN 1213-3809.

V posledních pětadvaceti letech prochází české školství zřetelnou proměnou, dochází k paradigmatickým střetům, konceptuálním a strukturálním obměnám a též k přijetí nových cílů vzdělávání. K základním východiskům této transformace patří idea inkluze, která je v podmínkách našeho současného vzdělávání rozvíjena prozatím spíše v teoretické než praktické rovině. Překážkou v praktické aplikaci inkluze mohou být negativní postoje intaktních žáků, jejich miskoncepce či nesprávné porozumění, které jako psychosociální bariéry mohou inkluzi významně ztěžovat, a to především u žáků s mentálním postižením. Z teoretické perspektivy je ve článku nastíněna podstata psychosociálních bariér na úrovni mezilidských vztahů v oblasti školního vzdělávání, důsledky těchto bariér a možné nástroje ke zlepšení vnímání vrstevníků s mentálním postižením.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
vzdělání