kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2006. „Reprodukční plány a realita rané péče o děti.“ Pp. 51-72 in Křížková, Alena (ed.), Hana Maříková, Hana Hašková, Jana Bierzová. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. Sociologické studie / Sociological Studies 06:14. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 105 s. ISBN 80-7330-112-1.

Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR“ (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007). Předložená studie je výsledkem analýzy dotazníkového šetření, které se zaměřilo na úroveň vytváření individuálních a rodinných strategií kombinace pracovního a rodinného života českých rodičů a jehož cílem bylo zmapovat situaci a strategie rodičů v současnosti žijících s nezaopatřenými dětmi. Vycházíme z předpokladu, že každý typ rodinné domácnosti a každý věk dítěte představuje pro rodiče (matky i otce) různě vysoké náklady (časové, finanční, emoční, společenské), přičemž tlak těchto nákladů na kombinaci práce a rodiny se s věkem dítěte (rodinným cyklem) i rodinnou situací mění a zároveň, že tento problém kombinace práce a rodiny je jako problém řešen nejčastěji v rodinách s dětmi do 18 let, kdy děti ještě nejsou (většinou) soběstačné zejména ekonomicky. Představy, plány a strategie se s podmínkami pracovního trhu a stereotypními představami o rodinných a pracovních rolích žen a mužů vzájemně ovlivňují a cílem této publikace je toto střetávání popsat a upozornit na určité dimenze této dynamiky v souvislosti s rodičovstvím. První dvě kapitoly Hany Maříkové a Aleny Křížkové mapují střetávání pracovních a rodinných plánů a představ s realitou genderových rolí a podmínek i bariér realizace těchto plánů pro ženy a muže v naší společnosti a výsledné strategie kombinace pracovního a rodinného života současných rodičů. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na vybraná aktuální témata formování rodičovských rolí a strategií v současné české společnosti. Hana Hašková zkoumá reprodukční plány a rannou péči o děti v souvislosti se socio-demografickými změnami v naší společnosti po roce 1989. Jana Bierzová porovnává časové investice matek a otců do péče o děti, práce v domácnosti a placené práce. 

Součást publikace: 
2006
Křížková, Alena (ed.), Hana Maříková, Hana Hašková, Jana Bierzová
Sdílejte tuto stránku