jiná publikace
Tabery, Paulína, Hanzlová, Radka, Spurný, Martin. 2021. „Veřejné mínění o vzdělávání – Sekundární analýza.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (výzkumná zpráva)

Předkládaná závěrečná zpráva je první ze sedmi výzkumných zpráv vytvořených v rámci projektu Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace
a zkušenosti (zkrácený název Veřejné mínění o vzdělávání). Projekt si klade za cíl zmapovat názory různých veřejností (aktérů) na opatření vzdělávací politiky, přičemž předpokládá, že tyto názory jsou propojeny s širšími postoji ke vzdělávání a hodnotami, které ve vztahu ke vzdělávání aktéři zastávají. V předložené zprávě jsou nejdříve představeny její cíle, následuje přehled výzkumů v oblasti vzdělávání, které se týkají názorů veřejnosti (důležitých aktérů) na vzdělávání a vzdělávací politiku, a to zejména těch, které jsou prováděny pravidelně, u nichž lze případně získat primární datové soubory k další analýze. Poté následuje představení a sumarizace podstatných věcných zjištění z šetření. Kromě základních zjištění, která již byla uvedena i v původních závěrečných zprávách, jsou představeny také další analýzy, které mají za cíl především hlouběji testovat použité otázky z hlediska měření jednotlivých teoretických konceptů. Součástí zprávy jsou dvě přílohy: seznam proměnných a tabulková příloha. Seznam proměnných slouží jako praktická příručka pro ty, kteří chtějí s daty dále pracovat, vytvářet dotazovací nástroje, případně zadávat nebo realizovat výzkumy. Tabulková příloha podává ucelenou informaci o tříděních druhého stupně podle základních sociodemografických proměnných a poskytuje tak přehled o rozložení odpovědí v jednotlivých podskupinách, které nebylo účelné podrobně popisovat v textu závěrečné zprávy.

Sdílejte tuto stránku