odborná kniha / monografie
Ďurďovič, Martin. 2019. Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 324 s. ISBN 978-80-7419-284-5.

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii. Hermeneutika při výzkumech intersubjektivity umožňuje překonat orientaci na reprodukci sociálního řádu, jež převažuje ve fenomenologickém zpracování Alfredem Schützem. Kniha využívá konceptuální úvahy filosofů Hanse-Georga Gadamera a Paula Ricoeura k dynamizaci intersubjektivity. Cílem je vypracovat teorii, která umí objasnit sociální změnu probíhající v soudobých rozvinutých společnostech.

Při adaptaci hermeneutiky pro sociologii autor odmítá jednostranné sociálněkonstruktivistické východisko. Bytí nelze ztotožnit s interpretovaným bytím, protože některé sociální jevy je pak nesnadné uchopit a vnímat přesahy, které jejich studium může mít do jiných věd, včetně věd přírodních a technických. Poznatek, že se předmět sociologie cele nekryje s hermeneutikou, vede k propojení hermeneutiky s realistickým pohledem na společnost. V tomto ohledu autor nabízí originální příspěvek. Navazuje na současný proud kritického realismu ve filosofii (Roy Bhaskar) a sociologii (Margaret Archerová), jenž je někdy považován za neslučitelný s hermeneutikou. Zkoumání předložená v knize naopak ukazují, že myšlenka emergence sociálního dění, jak ji hájí realisté, velmi dobře konvenuje jak s hermeneutickým pojmem vyprávění, tak s hermeneutickým pojmem rozhovoru.

Martin Ďurďovič je vzděláním sociolog a filosof, zabývá se hlavně sociální teorií a sociologií energetiky. Publikoval desítky článků a odborných statí, většinou nějak souvisejících s tématem hermeneutiky. Je spoluautorem knihy 25 let české demokracie očima veřejnosti a autorem metodické publikace týkající se procesu rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v ČR. Působí jako vědecký pracovník na Sociologickém ústavu AV ČR, jako externista vyučuje.

Kniha je v prodeji u nakladatele.

Rozhovor o knize s Martinem Ďurďovičem: Mezi sociální teorií a sociologií energetiky

Left

Témata: 
sociologická teorie
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku