kapitola v knize / monografii
Machonin, Pavel, Lumír Gatnar, Milan Tuček. 2000. „Vývoj sociální struktury české společnosti 1988-1999.“ Pp. 205-219 in Kučerová, Stanislava a kol. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století: úvahy, svědectví a fakta k 10. výročí československého listopadu, 1989 - 1999 a k 150. výročí narození T. G. Masaryka, 1850 - 2000. Brno: Konvoj. 375 s. ISBN 80-7302-000-9.

Studie se opírá o výsledky reprezentativního výzkumu "Dekády české transformace" a zjišťuje, že v souvislosti s uskutečněnými sociálně institucionálními přeměnami v politickém a ekonomickém systému došlo k vytvoření hybridní sociální struktury, v níž se prolínají tři typy sociálních difernciací: přežívajícího rovnostářství,vznikajícího třídně polárního rozdělení a meritokratické stratifikace.

Left

Témata: 
ekonomie
sociální nerovnosti
transformace
Sdílejte tuto stránku