odborná kniha / monografie
Černý, Jiří, Markéta Sedláčková, Milan Tuček. 2004. Zdroje utváření skupinových mentalit v České republice po roce 1989. Sociologické studie / Sociological Studies 04:11. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 101 s. ISBN 80-7330-069-9.

Sborník si klade za cíl hlubší porozumění procesům utváření skupinových mentalit v České republice po roce 1989. Jde o identifikaci skupinových stereotypů v myšlení a jednání, které se vytvářejí mezi těmito skupinami díky rostoucí diferenciaci životních zkušeností.
První studie je zprávou z provedeného kvalitativního šetření, která podává informace o zdrojích utváření porevolučních skupinových mentalit. Ty je možné chápat jako relativně stabilní charakteristiky skupinových jednání, skupinových hodnocení a skupinových orientací. V jednotlivých socioprofesních skupinách (dělníci – rutinní nemanuální zaměstnanci – odborníci – živnostníci – manažeři – podnikatelé), kategorizovaných dále podle věku, pohlaví a místa bydliště, jsou hledány takové společné znaky, které jsou charakteristické pro vytváření nových mentálních znaků, tj. "porevolučních" stereotypů jednání, nových hierarchií hodnot a transformačních vzorců myšlení.
Druhé dvě studie navazují na kvalitativní šetření a na datech z výzkumu Aktér 2001 a 2003, provedeného na reprezentativním vzorku české společnosti, zkoumají postoje a hodnoty jednotlivých popisovaných socioprofesních skupin a jejich vnímání společností, míru důvěry lidí k vybraným profesním skupinám a její souvislost s obecnou mírou interpersonální důvěry.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
Sdílejte tuto stránku