Project duration: 
2020 - 2022

Anotace projektu
Projekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve vzdělávání, obsah vzdělávání, profil absolventa, participace a reakce rodičů a učitelská profese. Z důvodu zjištění vztahů mezi hodnotami, zkušenostmi a názory na vzdělávací politiku jsou v projektu použity kvantitativní i kvalitativní metody a speciální designy výzkumu.

Cíle projektu
Cílem projektu je na základě rozsáhlého zkoumání hodnot a postojů ke vzdělávání ve vazbě na názory na konkrétní politiky a opatření vzdělávací politiky navrhnout doporučení pro další zavádění změn ve vzdělávání. Kromě propojení hodnot a postojů s názory na daná opatření je rovněž cílem zjistit vliv různých informací na postoje k vybraným politikám, a v tomto kontextu sledovat interpretační a argumentační rámce. To vše bude sledováno v několika klíčových tematických okruzích, jako jsou nerovnosti ve vzdělávání, které zahrnují téma inkluze, obsah vzdělávání a profil absolventa v primárním a sekundárním vzdělávacím stupni, zejména napětí mezi důrazem na vědomosti a důrazem na kompetence, participace rodičů a reakce na implementaci různých opatření vzdělávací politiky, a učitelská profese, její reflexe a kvalifikační předpoklady pro vstup do této profese. Cílem je sledovat uvedená témata u všech zkoumaných populací, tedy obecné veřejnosti, angažované veřejnosti, rodičů a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů. Záměrem je identifikovat shodné prvky, ale také možné rozpory v pohledu jednotlivých veřejností. Zároveň je cílem určit možné diskrepance v zastávaných hodnotách na jedné straně, a názorech na konkrétní opatření vzdělávací politiky na straně druhé, a to vše v kontextu zkušeností aktérů s různými opatřeními. Toto je totiž další dimenze, kterou je potřeba při implementaci vzdělávací politiky vzít v potaz, jelikož kromě hodnot i zkušenosti moderují názory na jednotlivá opatření. Právě poukázáním na možné rozpory projekt odhalí neuralgické body realizace politik a zformuluje návrhy řešení. Pro formulaci efektivních návrhů, jak zacházet s veřejným míněním, pak budou použity i výsledky testování různých podávaných informací a argumentačních rámců ohledně jednotlivých politik a opatření ve vzdělávání.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány:
V projektu bude realizováno několik navazujících šetření. První bude předložena sekundární analýza, jejímž cílem je sledovat vývoj hodnot a postojů ke vzdělávání a opatřením ve vzdělávací politice v čase. Jedním z kvantitativních šetření bude reprezentativní výzkum obecné populace ČR ve věku 15 a více let. Druhé kvantitativní šetření bude zaměřené na angažovanou veřejnost, tedy na populaci rodičů dětí ve věku 5 až 20 let. Tato šetření umožní zjistit rozložení postojů a jevů v populaci a určit vztahy mezi nimi. Kvůli sledování případné změny názorů budou v těchto výzkumech realizovány experimenty a naváže na ně tzv. deliberative poll (občanská konzultace) s rodiči dětí ve věku 5 až 20 let. Pomocí experimentů v rámci výběrového šetření je možné sledovat vliv odlišného zarámování politik, nebo podání doplňujících informací, v případě deliberative poll je důležitá diskuse respondentů o hodnotových dilematech nebo opatřeních ve vzdělávací politice. Profesní veřejnost, tedy učitelé a ředitelé základních a středních škol, bude šetřena prostřednictvím kvalitativních metod, aby bylo možné rozpoznat mechanismy, které stojí za jejich názory na vzdělávací politiku, a určit významy a interpretace, které připisují zkoumaným problémům. Bude realizováno šest focus groups s učiteli základních a středních škol a patnáct individuálních hloubkových rozhovorů s řediteli základních a středních škol, v obou případech v Praze, krajských městech a menších městech. Sekundární analýza bude hotová v prvním roce, zároveň budou vytvářeny dotazovací nástroje pro další výzkumy. Šetření na obecné populaci a populaci rodičů budou probíhat v první polovině druhého roku řešení projektu (2021). Deliberative poll s rodiči bude organizován na podzim 2021. Profesní veřejnost bude dotazována v první polovině roku 2022. Pět dílčích závěrečných zpráv z každého šetření bude vytvořeno a oponováno průběžně, v posledním roce bude sepsána shrnující závěrečná zpráva s doporučeními ohledně práce s veřejným míněním.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP

Topics: 
value orientations
education
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Tabery, Paulína, Hanzlová, Radka, Spurný, Martin

This final report is the first of seven research reports produced within the project Public(s), education and education policy: values, attitudes, reasoning, and experience (short title Public opinion on education). The project aims to map the views of different publics (actors) on education policy measures, assuming that these views are linked to broader attitudes towards education and the values held by actors in relation to education.

Téma:
public opinion, education
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Other publication