Project duration: 
2020 - 2023

Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické
kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako
součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a
neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která bude
usilovat o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických
dokumentech. Součástí projektu bude i kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná
mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí.

Aktivity projektu:

1. Výzkum potřeb a komunikačních strategií mladých lidí v oblasti genderové rovnosti (realizuje Sociologický ústav AV ČR)

Výzkum, z něhož budou vycházet následující aktivity projektu, má za cíl (A) zjistit postoje a názory
mladých lidí (cílové skupiny) na témata genderové rovnosti (mj. v partnerských vztazích, při volbě
budoucího povolání, a na pracovním trhu, v rodičovských volbách, ale také v souvislosti s tématy domácího a genderově motivovaného násilí fyzického i symbolického charakteru) a také jazyk,
kterým o těchto tématech hovoří. Dále bude výzkumně zjišťována (B) ne/ochota a míra této
ne/ochoty aktivně se zapojovat do občanských aktivit (tzv. občanská, případně politická
participace) směřujících k prosazování genderové rovnosti. Jelikož cílová skupina jsou lidé
docházející do školy (či mající čerstvou zkušenost se vzdělávacími institucemi), bude také zjišťována
(C) reálná zkušenost mladých, ale také jejich představa o pozici školy v kontextu podpory
genderové rovnosti a aktivní občanské participace. Za tímto účelem budou realizovány (1) čtyři
fokusní skupiny se studujícími (cílovou skupinou), které budou vybrány podle klíče vycházejícího z
potřeb tématu. V první fázi výzkumu půjde o skupinu tzv. dívčí (např. z pedagogické SOŠ),
chlapeckou (např. z technického učiliště, či chlapeckého zájmového kroužku - např. fotbal) a
smíšenou (např. z gymnázia). Čtvrtá skupina bude vydefinována až pro druhou fázi výzkumu, a to
podle identifikovaných potřeb projektu vycházejících z předchozí fáze. Fokusním skupinám bude
předcházet zúčastněné pozorování účastníků*ic a jejich sociální dynamiky v jejich přirozeném
prostředí (v třídách či při zájmových činnostech), kde bude sledováno vyjednávání genderu a
(občanské) participace. V obou fázích budou realizovány hloubkové rozhovory - celkem 25 - s
individuálně vybranými participanty*kami, relevantními pro téma, za účelem doplnit a prohloubit
poznání vztahu cílové skupiny k tématu. Zde půjde jak o mladé lidi, tak i o dospělé (především
vyučující či zástupce*kyně volnočasových a rodičovkých skupin).

2. Přímá práce s mladými lidmi v tématech genderové rovnosti jako součástí jejich občanství (realizuje Nesehnutí)

Cílem aktivity je posílit hlas mladých lidí ve veřejném prostoru a také jejich kompetence, které
povedou k naplňování genderové rovnosti jako součásti jejich občanství. Aktivita je nedílnou
součástí realizace kampaně s mladými lidmi a procesu prosazování systémové změny a míří na posílení aktivního občanství a genderovou rovnost u mladých lidí přímo v lokálním
prostředí (workshopy, lokální akce s mladými lidmi v prostředí školy či obce). Díky aktivitě bude
možné prezentovat spolu s mladými lidmi konkrétní výstupy jejich činnosti v lokálním prostředí a
přinášet do prosazování systémové změny na institucionální úrovni hlas mladých lidí, příklady
dobré praxe a konkrétní metodická doporučení.

3. Kampaň na Instagramu ve spolupráci s mladými lidmi a profesionály*kami (realizuje Nesehnutí)

Kampaň míří na posilování aktivního občanství
v souvislosti s genderovou rovností - tedy snižování dopadů negativních genderových stereotypů,
posilování pozitivních postojů k lidským právům a demokratickým principům, podpora lokálního
občanského aktvizmu založeného na genderové rovnosti. Aktivita má do veřejné diskuze o
tématech genderové rovnosti přinést hlas mladých lidí, jejich potřeby a perspektivu změn. Konkrétní témata a strategie kampaně budou určovat sami mladí lidé, kteří budou na tvorbě
kampaně spolupracovat s profesionály*kami z různých oblastí. Tým mladých lidí bude sestaven na
týdenním CAMPU, základní myšlenky kampaně budou formulovány na dvoudenním plánovacím
setkání, následně budou skupiny mladých lidí z různých míst ČR pracovat samostatně s individuální
podporou. Základem kampaně bude videospot osvětlující témata, která kampaň řeší. Tento spot bude
umístěn na Instagramu i YouTube (pro snažší sdílení). Dále vznikne jednotná vizuální identita
kampaně, ze které budou vycházet všechny grafické materiály, které budou zveřejňovány na
sociálních sítích, což zajistí jasnou rozpoznatelnost a jednotnost výstupů.

4. Posilování aktérů*ek občanské společnosti (realizuje NORA a Nesehnutí)

Cílem aktivity je vytvořit metodickou i obsahovou podporu v oblasti genderové rovnosti pro
aktéry*ky občanského vzdělávání napříč ČR a propojit tyto aktéry*ky v rámci platformy zaměřené
na prosazování genderové rovnosti jako součástí občanského vzdělávání. Aktivita je zásadní
součástí prosazování změn v systému vzdělávání a platforma v podobě sítě skupin, které se
občanským vzděláváním zabývají a vnímají genderovou rovnost za její nedílnou součást, má zajistit,
že se téma bude prosazovat nejen na státní úrovni, ale také v rámci místních akčních skupin MAS,
v tvorbě Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, na úrovni sítě středních škol či aktérů*ek
neformálního vzdělávání.

5. tvorba návrhů, opatření a vznik spolupráce s klíčovými stakeholdery*kami v začleňování
genderové rovnosti jako součásti občanského vzdělávání (realizuje NORA a Nesehnutí)

Cílem aktivity je tvorba partnerství s relevantními stakeholdery*kami v tématu vzdělávání, na
základě nichž bude možné tvořit strategie implementace genderové rovnosti do metodických
dokumentů pro občanské vzdělávání na SŠ, SOŠ, učiliště. Aktivita je realizována jako součást
budování platformy a vychází z potřeb mladých lidí v tématu.

Nesehnutí
NORA
Topics: 
gender
civil society
education
Grant agency: 
other
Department: 

Attached files