Found 432 publications (displayed results 21 - 40)

This article explores the relationships between partnership trajectories and having an only child. Few studies have focused on one-child families, even though in many countries having just one child is the main factor driving sub-replacement fertility levels. Little is known especially about how non-progression to a second child relates to partnership trajectories. This article contributes to filling these gaps by using a mixed-methods life-course research.

Topic: parenting

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace.

Topic: value orientations, education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Topic: gender, family

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Topic: education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

V posledních pětadvaceti letech prochází české školství zřetelnou proměnou, dochází k paradigmatickým střetům, konceptuálním a strukturálním obměnám a též k přijetí nových cílů vzdělávání. K základním východiskům této transformace patří idea inkluze, která je v podmínkách našeho současného vzdělávání rozvíjena prozatím spíše v teoretické než praktické rovině.

Topic: human relations, education

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

V této práci byla pozornost zaměřena na dosud opomíjenou problematiku výzkumu žákovských prekoncepcí a miskoncepcí k fenoménu netholismu, gamblingu a náboženských sekt. Cílem kvantitativní výzkumné studie bylo zjistit, zda se liší prekoncepce žáků k těmto vybraným sociálně patologickým jevům z hlediska genderu a navštěvovaného ročníku. Výzkum byl realizován na 10 základních školách u 1144 žáků ve věkové kohortě 10–15let. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník a myšlenkové mapování.

Topic: value orientations, education

Type of publication: Paper published in conference proceedingsDepartment: Value Orientations in Society

Studie se zabývá kvalitativním výzkumem prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Na základě rozboru vinět a prostřednictvím hloubkových rozhovorů, které zahrnují Leventhalův pětidimenzionální model porozumění postižení, jsou u třech žáků ve věkové kohortě 10 - 15 let charakterizovány a analyzovány jejich prekoncepce. Výsledky poukazují na vývojové tendence v dětském myšlení o mentálním postižení.

Topic: human relations, education

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Osoby s mentálním postižením tvoří skupinu zdravotně postižených, která je ve vysoké míře ohrožena sociálním vyloučením, tedy exkluzí, segregací a marginalizací. Jejich participace na dění v majoritní společnosti je ztížena z různých důvodů, například i proto, že jejich potřeby jsou často saturovány v nevyhovujícím ústavním prostředí, spíše než v přirozeném prostředí komunity.

Topic: trust/social cohesion, human relations, care

Type of publication: Paper published in conference proceedingsDepartment: Value Orientations in Society

Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné.

Topic: human relations, migration and mobility, education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

This research study aimed to identify and analyse attitudes of Czech primary school pupils toward people with intellectual disabilities (ID). In total 2295 pupils aged 10 to 15 years participated in the study. The questionnaire based on the Likert scale design was utilised as the research tool. Its items were divided into four dimensions (interpersonal liking; social status and rights of people with ID; social integration; fear) using the explorative factor analysis.

Topic: education

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Topic: religion and religiosity, education

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Odborná monografie je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti.

Topic: education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy.

Topic: crime

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Okolnosti zakládání rodiny v České republice se v posledních pětadvaceti letech výrazně proměnily. Méně lidí uzavírá manželství, a pokud ano, tak ve vyšším věku. Nesezdané soužití se stává stále častěji prostředím, ve kterém jsou vychovávány děti. Manželství již nepředstavuje jedinou společensky přijímanou formu partnerského soužití.

Topic: value orientations, family

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: corruption

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Survey-based measures of subjective well-being are increasingly often analyzed cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance. Therefore, the major goal of this study is to investigate the cross-country and cross-time comparability of the 4-item positive and 7-item negative affect scales used in European Social Survey Round 3 (2006) and Round 6 (2012).

Topic: methodology

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Migration theory and international policy recognises that migrant remittances play significant roles in shaping economic, social, and political transformations in origins and destinations. However, nobody deals with how migrants experience and use values. To contribute to the development of migration theory, we integrate insights from modernization, social remittance, and cleavage frameworks.

Topic: value orientations, migration and mobility

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

This article presents the concept of social capital and highlights its use in the economic performance of Ukrainian entrepreneurs in Czechia. The social capital stands as one of the important resources, which can be used by migrant entrepreneurs in creating their own businesses and ethnic economies.

Topic: migration and mobility, social capital

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Pages