Publikace
Autoři: Mansfeldová, Zdenka, Martin Myant, Frank Bönker
The report on Czech Republic is a part of study supported by Bertelsmann Stiftung – Sustainable Governance Indicators. The whole report offers a comparative assessment of 31 OECD countries. The concepts of sustainability and governance form the conceptual underpinnings of t...
Publikace
Autoři: Jehlička, Petr, Tomáš Kostelecký, Joe Smith
Food systems are of increasing interest in both research and policy communities. Surveys of post-socialist countries of Central and Eastern Europe (CEE) show high rates of food self-provisioning. These practices have been explained in terms of being ‘coping strategies of th...
Publikace
Autoři: Linek, L.
Článek je pravidelným příspěvkem do Ročenky vydaváné jako součást časopisu European Journal of Political Research. Popisuje politické změny v ČR v průběhu roku 2012. Článek se zaměřuje na takové otázky, jako změny ve vládě, politické strany a hlavní témata politiky.
Publikace
Autoři: Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka
Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokrac...
Publikace
Autoři: Linek Lukáš, Císař Ondřej, Petrúšek Ivan, Vráblíková Kateřina
Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její instituce, ale i tehdy, když se vytrácí její podpora mezi členy společnosti. Druhé...
Publikace
Autoři: Mansfeldová, Zdenka; Guasti, Petra
Národní zpráva je příspěvkem k Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2018 Report. Zpráva vznikla na základě velmi komplexních národních studií a ve spolupráci s více než 250 významnými národními experty. Podává detailní a strukturovaný obraz o vlivu reformních strategi...
Publikace
Autoři: Heřmanová, Marie
The article analyses the proliferation of narratives about Covid‐19 as an orchestrated political event among female lifestyleinfluencers on Czech Instagram. As the Covid‐19 pandemic turned even the most basic everyday activities into politicallyloaded questions, the boundaries be...
Publikace
Autoři: Bernard, Josef, Michal Illner, Tomáš Kostelecký
Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zas...
Publikace
Autoři: Lyons, Pat, Lukáš Linek
Text zkoumal, které faktory ovlivnily výběr strany ve volbách do Poslanecké sněmovny 2006. Autoři zjistili, že pro české voliče je důležitá levo-pravá orientace. Voliči zároveň hlasují v souladu se zastávanými postoji na velkém počtu tématických škál. Tento vztah mezi volbou a po...
Publikace
Autoři: Červenka, Jan
Následující text prezentuje některé poznatky o občanské kultuře v České republice učiněné na základě speciálního šetření uskutečněného v srpnu 2009 jako součást mezinárodního komparativního výzkumu u příležitosti 50. výročí realizace původního výzkumu G. A. Almonda a S. Verby a n...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová
Kapitola popisuje legislativní proces, a to jak v obecné rovině z hlediska jednotlivých politických institucí, tak z hlediska toho, jak probíhá projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu. Následně analyzuje organizaci a činnost Sněmovny v obecné rovině a ohledně schvalová...
Publikace
Autoři: Kunštát, Daniel
Článek ukazuje, že po parlamentních volbách 2002 z hlediska českého veřejného mínění zůstala základní konfigurace stranicko-politického uspořádání neměnná. Dynamické složky ve struktuře a povolebním vývoji stranické inklinace občanů představovaly pouze preference obou nejsilnější...
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Cílem textu je ukázat postoje české vlády a vládních úředníků a úřednic, kteří měli otázky genderové rovnosti při přípravě na vstup ČR do EU na starosti. Na základě toho pak argumentuji, že právě přístup vlády k potřebě zavádění legislativy pro genderovou rovnost a řešení gendero...
Publikace
Autoři: Vlachová, Klára
Souborná práce představuje českou společnost v její mnohotvárnosti a pohybu, naznačuje trendy a popisuje uskutečněné změny.První část společné práce sociologů, ekonomů, politologů a demografů je věnována lidským zdrojům - vzdělání, podnikání, rodině. Druhá část se zabývá ekonomic...
Publikace
Autoři: Pospíšilová, J., Raudenská, P.
Our chapter aims to describe the contemporary civic values of the people of Czech Republic within a European perspective. The following indicators have been chosen to represent activities, attitudes, and values that may sustain a democratic civic political culture: political inte...
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Oddělení
Oddělení se zabývá lokálními a regionálními souvislostmi vývoje ve společnosti, prostorovou strukturou společnosti a dalšími oblastmi, které se pohybují na pomezí mezi sociologickým geografickým a politologickým výzkumem.
Vedoucí oddělení: Doc. PhDr. Josef Bernard, Ph.D.

Stránky