Oddělení se věnuje rozvoji moderního stratifikačního výzkumu, který se nespokojuje jen s popisem sociální stratifikace či sociálních nerovností, ale zaměřuje se i na jejich příčiny a dopady na subjektivní blahobyt, kvalitu života a zdraví. Jádrem aktivit jsou stratifikační procesy v rodině, vzdělávacím systému a na pracovním trhu, včetně dopadů na hodnotový systém a jeho rozrůznění. Přístupy oddělení jsou založeny na aplikaci a rozvoji moderních empirických metod analýzy dat, včetně metodologie umožňující studovat kauzální procesy. Kromě dnes již klasických přístupů, jakými jsou longitudinální studie nebo strukturní modelování, se počítá s rozvojem experimentálních a kvazi-experimentálních přístupů a metodologických experimentů. Významnou charakteristikou nového oddělení je dále multidisciplinarita, která vychází z existující spolupráce s přírodovědnými a lékařskými institucemi. Cílem je integrovat a využít poznatky z různých disciplín při snaze o popis a vysvětlení příčin a důsledků sociálních nerovností.