Completed project

Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České republice

Trvání projektu: 
2017 - 2019

Reg. č. projektu: 17-04465S

Výzkumný projekt se zaměřil na vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů posilujících nízkou úroveň plodnosti v České republice. Konkrétně zkoumal bezdětnost a jednodětnost, které přispívají k nízké úrovni plodnosti pod hranicí prosté reprodukce. Výzkum kombinoval sekundární analýzu statistických dat obsahujících informace o historii událostí se sběrem a analýzou biografických rozhovorů. Kvantitativní analýza odhalila faktory, které přispívají k nízkým reprodukčním plánům. Kvalitativní analýza, včetně longitudinální případové studie, postavené na opakovaných rozhovorech s komunikačními partnery a partnerkami z předchozí studie, přiblížila významy, které přikládají bezdětní a rodiče jedináčků svým reprodukčním trajektoriím. Výsledky výzkumu byly prezentovány na zahraničních i domácích konferencích, dále byly publikovány v časopisech Sociological Research Online, The History of the Family, Demografie, Journal of International Women's Studies, Anthropological Researches and Studies a Fórum sociální politiky. Další dva články byly přijaty k publikaci a vyjdou v roce 2020 v 2. čísle Sociologického časopisu/ Czech Sociological Review a další článek byl přijat k publikaci v roce 2020 v 1. čísle časopisu Gender a výzkum/ Gender and Research. K publikování byly dále přijaty tři knižní kapitoly, které vyjdou u prestižních zahraničních nakladatelství Springer, Cambridge University Press a Manchester University Press. Další tři články byly odevzdány do recenzního řízení v prestižních zahraničních časopisech.

Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Hašková, Hana; Dudová, Radka

The article compares the development of policies pertaining to care for preschool children in
the course of the second half of the 20th century in France and in the Czech Republic. It aims at
identifying the key factors that led to the differentiation of the policies and institutions in the two
countries, especially with respect to support for extra-familial care and formal care institutions

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana
Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Hašková, Hana, Zdeněk Sloboda
Téma:
gender, rodičovství, sexualita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková, Hana, Radka Dudová, Kristýna Pospíšilová

Článek shrnuje poznání o fenoménu jednodětnosti a rozvíjí poznání o jednodětnosti v ČR. Na základě Sčítání lidu z roku 2011 a reprezentativního výzkumu životních drah analyzuje faktory související s jednodětností a plánem mít jedináčka. Výsledky ukazují, že jsou matky jedináčků méně často než stejně staré matky více dětí vdané, žijí častěji ve větších městech, mají vyšší vzdělání a pracují častěji v některých typech profesí.

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková Hana, Pospíšilová Kristýna

Objectives. Achieved fertility is lower than intended fertility in Europe. The factors contributing to this mismatch are thus an important research topic. The objective of this study is to identify the factors that contribute to the unfulfilment of short-term fertility intentions and to changes in the intended number of children to improve our understanding of the mismatch between achieved and intended fertility in Czechia.

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková Hana

Text se věnuje formujícímu se trhu s nájemní domácí prací v postsocialistickém prostoru v kontextu genderových nerovností. Diskutován je vliv rodinné a populační politiky a kultury péče o děti na formování trhu s nájemní domácí prací.

The text deals with hired domestic work in the context of gender inequalities in the post-socialist space. The influence of childcare and population policies and childcare culture on the formation of the market with hired domestic work is discussed.

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Hašková, Hana, Radka Dudová

The paper discusses how selective pronatalism has been incorporated into childcare and reproductive health policies in the socialist state of Czechoslovakia (1948–1989). It answers the question of how pronatalist framing has been used to categorise ‘others’, whose procreation has been deemed undesirable.

Téma:
gender, rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana, Kristýna Pospíšilová

Remaining childless or having just one child are two different experiences
and each is attached to a different social status. However, they can
also be viewed through a unifying lens as phenomena that contribute to low
fertility. Theories that seek to explain low fertility often attribute both phenomena
to the same causes. This article examines what factors are connected
to a person’s intention to remain childless or to have just one child and

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek