Trvání projektu: 
2014 - 2016

Anotace

Kvantifikace celoživotních ekonomických dopadů a nákladů mateřství a zjišťování jejich příčin povede k revizi veřejných politik a zaměstnavatelských praxí. Doporučení budou diseminována k osobám v rozhodovacích pozicích a veřejnosti s cílem minimalizovat negativní ekonomické dopady mateřství na ženy.

Zapojení  SOÚ do projektu Celoživotní ekonomické náklady mateřství

Cílem zapojení partnera SOÚ bude kvalitativní výzkum možných příčin ekonomického znevýhodnění žen z důvodu mateřství. Výzkum bude zaměřen na rozhodování žen v různých životních situacích, percepci vlastních možností a životních /ekonomických strategií, a jejich dopady na konkrétní životy osob a rodin. Podíl partnera bude spočívat 1) v sekundární analýze kvalitativních dat (rozhovorů s ženami v různých životních situacích), a 2) v původním výzkumu s využitím rozhovorů a ohniskových skupin (focus groups).

Sekundární analýza

Pro sekundární analýzu budou využity rozhovory provedené partnerem v letech 2007-2013, zejména biografické rozhovory se ženami – matkami v různých životních fázích a situacích.  Při sekundární analýze bude pozornost zacílena na ekonomické souvislosti mateřství v těchto různých socio-ekonomických kategoriích a v různých životních etapách žen.

Realizace kvalitativních studií

V druhé fázi partner provede 3 kvalitativní studie zaměřené na otázky a problémy, které nebude možné zodpovědět na základě sekundární analýzy. Tyto problémové okruhy budou přesněji identifikovány a definovány na základě kvantitativní části výzkumu navrhovaného v projektu. Na základě momentálně dostupných dat lze navrhnout zaměření pozornosti na následující témata a skupiny:

Ženy na rodičovské dovolené využívající možnost „přivýdělku“
Ženy po rodičovské dovolené hledající uplatnění na pracovním trhu
Ženy na hranici důchodového věku

Průřezově (ve všech třech skupinách) bude komparována situace žen žijících s partnerem a situace žen v postavení sólo matek. Zároveň bude ve všech skupinách sledován vliv vzdělání ženy a na počet dětí v rodině. Ve všech zkoumaných skupinách bude pozornost zaměřena také na orientaci a rozhodování žen v systému sociální politiky.

Pro sběr dat bude využita kombinace techniky focus groups a hloubkových rozhovorů. Data budou analyzována metodou grounded theory s využitím softwarového programu Atlas.ti

Hlavním řešitelem projektu je Gender studies, o. p. s., za SOÚ je hlavní koordinátorkou projektu Mgr. Radka Dudová, PhD.

Hlavní řešitel: 
Gender studies, o.p.s.
Témata: 
ekonomie
gender
práce
rodičovství
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: