Trvání projektu: 
2010 - 2013

Abstrakt: Česká sociologie prochází po roce 1989, kdy se zbavila ideologické zátěže, velkým rozvojem a zvolna opět vstupuje na mezinárodní pole. Do akademické obce se mohli vrátit perzekvovaní nebo exiloví pracovníci a nastoupila nová badatelská generace, došlo ke vzniku nových pracovišť. Dalšímu kvalitativnímu rozvoji a širšímu společenskému využití sociologických poznatků nicméně brání nedostatečná „znalost sebe sama“ a historie české sociologie, roztříštěnost a malá veřejná známost, vedoucí někdy i k přílišné akademičnosti a/nebo duplicitním výzkumům. Projekt proto chce odborné i laické veřejnosti představit současnou českou sociologii a příbuzné společenské vědy v celé jejich šíři, dále zpracovat moderní dějiny české sociologie v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu (včetně zvláštní pozornosti věnované sociologům působícím v letech 1948-89 v exilu) a připravit edici nejvýznamnějších avšak dnes již obtížně dostupných sociologických časopisů, která se stane zdrojem historického a srovnávacího materiálu pro současné výzkumníky. Výstupy projektu bude tvořit edice na CD-ROM, dvě slovníkové publikace a dvě monografie.

Projekt GA ČR č. P404/10/0032.

Doba řešení: 2010-13.

Řešitel: doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

Další členové týmu: Mgr. Anna Kopecká, doc. ing. Vladimír Benáček, CSc., doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc., PhDr. Dušan Janák, Ph.D., PhDr. Jinřich Krejčí, Ph.D., prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., PhDr. Alena Miltová, CSc., † prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., Mgr. Olga Nešporová, PhD., † prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., doc. PhDr. Jaub Rákosník, Ph.D., PhDr. Jiří Ryba, Věra Sokolová, PhD., doc. ing. Jiří Večerník, CSc., Mgr. Olga Vodáková, Mgr. Katka Volná, Michael Voříšek, PhD.

Závěrečné shrnutí: Přes smutnou skutečnost, že během práce na projektu zemřeli dva významní členové týmu (Jiří Musil a Miloslav Petrusek), výzkum a prezentace jeho výsledků plně odpovídaly plánu a v řadě ohledů jej podstatně překročily. Rozsáhlá závěrečná monografie Dějiny české sociologie vyčerpávajícím způsobem zpracovává dějiny oboru od jeho počátků v 19. století až do současnosti, a je doplněna podobně obsáhlým biografickým a analytickým Slovníkem českých sociologů. Mimo to bylo publikováno nebo připraveno k publikaci 8 knih, 21 odborných článků a 6 kapitol v knihách. Projekt záměrně pominul výzkum mezinárodních vztahů a přímého vlivu české sociologie na konkrétní zahraniční sociologické školy a tradice, jež se spolu s mezinárodní prezentací výsledků obou projektů měly stát náplní nově předkládaného projektu „Dějiny a současnost české sociologie II.“ Rozhodnutí GA ČR neudělit pokračujícímu projektu grant tyto možnosti ovšem vylučuje. Význam projektu plně vystihl nestor české sociologie prof. Ivo Možný v lektorském posudku závěrečné monografie: „Humanitní obory bez jasného povědomí o svých kořenech ztrácejí sebereflexi i orientaci. Tím, že má v tomto díle česká sociologie velmi zevrubně zpracovanou svoji historii, dostává od autorů Dějin české sociologie velký dar. A nic na tom nemění, že je česká sociologie právě v depresi, její meritorní výsledky jsou nevalné a zájem o sociologii klesá.“

Prezentace projektu ke stažení zde.

 

Témata: 
historická sociologie
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 19, zobrazeno 11 - 19)

Nešpor, Zdeněk R.

Článek analyzuje život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých meziválečných sociologů, Jana Mertla (1904-1978), a jeho osudy během a po druhé světové válce, ovlivněné jeho kolaborací s nacismem.

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Článek analyzuje vývoj kremačního hnutí v českých zemích v souvislosti se sociologií kremací a kremačním pojištěním, zprostředkovávaným spolkem Krematorium, respektive nástupnickými organizacemi.

 

Téma:
dějiny sociologie, péče
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R., Anna Kopecká (eds.)

Edice sociologických časopisů je studijním materiálem zpřístupňujícím akademické veřejnosti vybrané významné, avšak problematicky dostupné české sociologické časopisy: Parlament, Sociální problémy a Sociologickou revui z předmarxistického období a samizdatový Sociologický obzor. Obsahuje všechny texty publikované v příslušných časopisech (resp.

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

Článek analyzuje životní osudy a dílo významného českého sociologa Jaroslava Šímy (1914-1955) formou případové studie v kontextu vývoje české sociologie 20. století a vztahů mezi sociologií a politickou mocí.

 

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Článek prezentuje a analyzuje prosopografická data o elitě současné české sociologické obce.

Téma:
dějiny sociologie, elity
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Kniha představuje první úplné zpracování dějin české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Je založena na rozsáhlém a dlouhodobém výzkumu využívajícím archivní a další zdroje, provedeném v rámci výzkumného projektu Dějiny a současnost české sociologie.

 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233221

Authors:

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Zdeněk R. Nešpor
Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Vodáková, Olga

Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie.

Téma:
dějiny sociologie, sociologická teorie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

The article describes and analyses the first two sociological studies on the poor in Prague, which took place in the 1920s and 1930s. The first study was initiated by Alice Masaryk in the American tradition of “social surveys”, and the second was undertaken by Otakar Machotka, a member of the Prague sociological school, using more modern means.

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky