Trvání projektu: 
2021 - 2024

Tento projekt si klade otázku, jak se v kontextu změn, kterými současné rodiny procházejí, mění představy a sociální očekávání týkající se rodičovství a péče o děti. Zahraniční výzkumy dokládají, že během posledních desetiletí rostou časové i finanční nároky na péči o děti. Tyto změny jsou spojovány s rozšiřováním rodičovských stylů a norem o rodičovství, které kladou vysoký důraz na rozvoj a vzdělávání dětí a sledování expertního vědění týkajícího se péče o děti. Tento projekt si klade za cíl systematicky zkoumat představy o péči o děti a přístupy k péči o děti v České republice a vztah mezi normativními přesvědčeními spojenými s péčí o děti, socioekonomickými charakteristikami rodin a praxí péče děti předškolního a školního věku. Metodologicky je projekt založen na smíšeném výzkumu. Kvantitativní analýzy budou využívat data z Českého panelu domácností a data komparativních výzkumů postojů a hodnot. Kvalitativní výzkum se zaměří zejména na identifikaci projevů a dimenzí intenzivního rodičovství a aktuální změny praxe péče o děti.

Řešení projektu bylo zahájeno v červenci 2021. Během prvních šesti měsíců řešení grantového projektu byla zahájena sekundární analýza kvalitativních rozhovorů s různými skupinami rodičů i bezdětných, které byly sbírány členy výzkumného týmu v předchozích letech. Tato analýza se soustředí na identifikaci postojů a norem péče o děti a snaží se identifikovat dimenze norem intenzivního rodičovství v České republice. Dále byly zahájeny analýzy postojů ke genderovým rolím a k péči o děti s pomocí dat European Value Study 2017 a Evropského sociálního průzkumu CRONOS (2017), které se snaží odpovědět na otázku, jak se postoje k rodičovství liší na základě socio-demografických charakteristik a napříč evropskými zeměmi.

První výsledky těchto analýz byly prezentovány na online konferenci Rodina, třída a nerovnosti ve střední a východní Evropě; organizované litevskou Univerzitou Vytautas Magnus v říjnu 2021 a jsou připravovány k publikaci v odborných časopisech v letošním roce.

V roce 2022 byla zahájena terénní fáze kvalitativního výzkumu, během které bylo provedeno prvních 13 hloubkových rozhovorů s matkami a otci. V následujícím roce plánujeme tyto rozhovory analyzovat. V roce 2022 jsme připravily dva odborné články a prezentovaly je na zahraničních konferencích. Zaměřovaly jsme se na mezigenerační změny postojů a rodičovských přístupů matek a na měření norem intenzivního rodičovství v kvantitativních výzkumech. 

Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Klímová Chaloupková Jana, Kristýna Pospíšilová
Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek