Trvání projektu: 
2021 - 2024

Tento projekt si klade otázku, jak se v kontextu změn, kterými současné rodiny procházejí, mění představy a sociální očekávání týkající se rodičovství a péče o děti. Zahraniční výzkumy dokládají, že během posledních desetiletí rostou časové i finanční nároky na péči o děti. Tyto změny jsou spojovány s rozšiřováním rodičovských stylů a norem o rodičovství, které kladou vysoký důraz na rozvoj a vzdělávání dětí a sledování expertního vědění týkajícího se péče o děti. Tento projekt si klade za cíl systematicky zkoumat představy o péči o děti a přístupy k péči o děti v České republice a vztah mezi normativními přesvědčeními spojenými s péčí o děti, socioekonomickými charakteristikami rodin a praxí péče děti předškolního a školního věku. Metodologicky je projekt založen na smíšeném výzkumu. Kvantitativní analýzy budou využívat data z Českého panelu domácností a data komparativních výzkumů postojů a hodnot. Kvalitativní výzkum se zaměří zejména na identifikaci projevů a dimenzí intenzivního rodičovství a aktuální změny praxe péče o děti.

Řešení projektu bylo zahájeno v červenci 2021. Během prvních šesti měsíců řešení grantového projektu byla zahájena sekundární analýza kvalitativních rozhovorů s různými skupinami rodičů i bezdětných, které byly sbírány členy výzkumného týmu v předchozích letech. Tato analýza se soustředí na identifikaci postojů a norem péče o děti a snaží se identifikovat dimenze norem intenzivního rodičovství v České republice. Dále byly zahájeny analýzy postojů ke genderovým rolím a k péči o děti s pomocí dat European Value Study 2017 a Evropského sociálního průzkumu CRONOS (2017), které se snaží odpovědět na otázku, jak se postoje k rodičovství liší na základě socio-demografických charakteristik a napříč evropskými zeměmi.

První výsledky těchto analýz byly prezentovány na online konferenci Rodina, třída a nerovnosti ve střední a východní Evropě; organizované litevskou Univerzitou Vytautas Magnus v říjnu 2021 a jsou připravovány k publikaci v odborných časopisech v letošním roce.

V roce 2022 byla zahájena terénní fáze kvalitativního výzkumu, během které bylo provedeno prvních 13 hloubkových rozhovorů s matkami a otci. V následujícím roce plánujeme tyto rozhovory analyzovat. V roce 2022 jsme připravily dva odborné články a prezentovaly je na zahraničních konferencích. Zaměřovaly jsme se na mezigenerační změny postojů a rodičovských přístupů matek a na měření norem intenzivního rodičovství v kvantitativních výzkumech. 

V roce 2023 pokračovala realizace problémově orientovaných rozhovorů s rodiči. Analýza těchto rozhovorů odhalila čtyři rozdílné repertoáry intenzivního rodičovství. Dále byly dokončeny analýzy diferenciace norem k rodičovství a analýzy času, který čeští rodiče věnují různým aktivitám péče o děti na základě časových snímků z Českého panelu domácností. Výsledky výzkumů byly připraveny k publikaci v odborných časopisech a prezentovány na zahraničních i tuzemských konferencích.

Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Klímová Chaloupková Jana, Kristýna Pospíšilová
Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Klímová Chaloupková, Jana, Pospíšilová, Kristýna

This study explores the gender and educational differences in the time spent on childcare in the Czech Republic. In particular, we ask how gender and educational gradients in parenting time intersect and whether they vary by the child’s age. We consider the time parents spend in basic, interactive and focused childcare care as a way to address the intensive parenting model.

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek