Projekt

Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Trvání projektu: 
2016 - 2020

Výzkumný program v rámci Strategie AV21 se zaměřuje na globální konflikty a jejich lokální souvislosti, které představují významné kulturní a společenské výzvy v 21. století. Analyzuje kulturní a společenské transformace vzhledem ke vzájemným interakcím globálních a lokálních dynamik v současném a historickém vývoji kultur a společností, především v Evropě, ale také v Amerikách, Africe a Asii, a to zejména s ohledem na lokální vývoj v České republice. Zkoumá nejen problémy spojené s ozbrojenými konflikty, ale také různé důležité společenské, kulturní, civilizační, politické či ekonomické konflikty, jež jsou rovněž předpoklady a příčinami různých násilných střetů.

Program se věnuje rozboru interní a transnacionální migrace různých skupin obyvatelstva, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultur a společností, společenskému napětí a konsensu, bezpečnosti a sebevraždám. Zkoumá konflikty vzhledem k partikularismu a univerzalismu a vzhledem k interakcím mezi globálním, makroregionálním (především evropským), národním a lokálním uspořádáním. Provádí analýzy kulturních rozporů a interkulturního dialogu, sociálních, genderových či ekonomických rozporů a nerovností a problematiky morální zodpovědnosti. Realizuje výzkum vývoje a historických kořenů vybraných konfliktů (např. druhá světová válka, studená válka, nucené i spontánní masové migrace), vzhledem k procesům vedoucím k prosazení či naopak ohrožení demokracie, práv, právního řádu, mezinárodního práva či utváření globálního konstitucionalismu. Program v těchto souvislostech provádí studium reflexe konfliktních změn také z pohledu aktérů, s důrazem na přeměny forem jejich identity, sociability a percepce světa, včetně jejich materiální a duchovní tvorby, chování a jednání. Výzkumný programu poskytuje podklady občanské společnosti a lokální a národní správě, UNESCO a dalším organizacím a přispívá k veřejné diskusi o těchto závažných tématech.

Podílející se pracoviště AV ČR:

Sociologický ústav
Filosofický ústav
Orientální ústav
Ústav státu a práva
Etnologický ústav
Ústav pro soudobé dějiny

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Zuzana Uhde
Téma:
gender, globalizace, migrace a mobilita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Uhde Zuzana
Téma:
EU, globalizace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Guasti, P., Mansfeldová, Z. (eds.)

Democracy, defined as liberal pluralism, is under stress worldwide. Pluralistic democratic institutions: a free press, civil society and the rule of law all seem to be under attack. Democracies are being hollowed out from within while preserving the fundamental facade of elections.

Téma:
elity, EU, identita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kolářová, Marta

Text se zaměřuje na alternativní životní styly a subkultury v Česku definované jinak než vztahem k hudbě a mládeži a využívá při tom koncept subkultury kulturních kreativců (Ray, Anderson, 2000), který souvisí s konvergencí sociálních hnutí a kontrakultur od 60. let minulého století.

Téma:
gender, identita, kultura, média, náboženství a religiozita, rodičovství, vzdělání, životní prostředí, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek

Připojené odkazy