Trvání projektu: 
2017 - 2019

Sociologie může nabídnout nový pohled na některé klíčové aspekty výzkumu změny klimatu. Hlavním cílem projektu je přispět k porozumění toho, jak česká společnost vnímá „globální změnu klimatu“, jak je toto téma zobrazováno v mediálním diskursu a jaké mechanismy, praktiky a politiky se prosazují v reakci na rizika spojená se změnou klimatu, a to především na místní úrovni. Aby mohl být tento cíl splněn, projekt kombinuje kvalitativní a kvantitativní metody. V šesti komparativních případových studiích se projekt blíže zaměří na politický obsah a procesy implementace mitigačních a adaptačních politik a strategií zaměřených na zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu. Pro rozpoznání bariér a potenciálů při zavádění těchto nových politik je nezbytný výzkum politického zarámování, postojů a interpretací různých aktérů, institucionálního kontextu a adaptačních kapacit (procesy učení, způsoby vládnutí) a role místních samospráv.

Témata: 
veřejná správa
životní prostředí
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Ferenčuhová, Slavomíra

Text představuje vybrané výsledky aktuálně probíhajícího sociálněvědního výzkumu, který se věnuje tématu lokálních reakcí na změnu klimatu v českém kontextu. Tvrzení jsou opřena o kvalitativní analýzu hloubkových rozhovorů s odborníky, jejichž expertíza se dotýká klimatické změny – vytváření nebo šíření vědění o problematice, případně samotné formulace adaptačních opatření a reakcí na změny klimatu – anebo obecně environmentální politiky.

Téma:
klimatická změna
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Ferenčuhová, Slavomíra

Kapitola v knize propojuje teoretické debaty o pojmu „veřejného prostoru“ s aktuálním tématem reálných nebo možných vlivů klimatické změny na život a podobu měst. Diskutuje, nakolik se tato nová environmentální situace potenciálně promítá do pojetí veřejného prostoru v politickém rozhodování na úrovni měst, a také do konceptu veřejného prostoru v sociologické teorii města. Kapitola je určena i čtenářům mimo obor sociologie.

Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Ferenčuhová, Slavomíra
Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Daniel Čermák, Věra Patočková

This ar-ticle focuses on the issue of climate change scepticism among the inhabitants of the Czech Republic and pursues two objectives: to compare climatechangescepticism of Czechciti-zens with citizens of other European countries and to examine the relationship between indi-vidual characteristics of Czech citizens and their opinion on climate change. For this pur-pose, the concepts of epistemic scepticism and response scepticism areemployed.

Téma:
hodnotové orientace, klimatická změna
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Slavomíra Ferenčuhová
Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek