Projekt

Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou perspektivou

Trvání projektu: 
2017 - 2019

Sociologie může nabídnout nový pohled na některé klíčové aspekty výzkumu změny klimatu. Hlavním cílem projektu je přispět k porozumění toho, jak česká společnost vnímá „globální změnu klimatu“, jak je toto téma zobrazováno v mediálním diskursu a jaké mechanismy, praktiky a politiky se prosazují v reakci na rizika spojená se změnou klimatu, a to především na místní úrovni. Aby mohl být tento cíl splněn, projekt kombinuje kvalitativní a kvantitativní metody. V šesti komparativních případových studiích se projekt blíže zaměří na politický obsah a procesy implementace mitigačních a adaptačních politik a strategií zaměřených na zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu. Pro rozpoznání bariér a potenciálů při zavádění těchto nových politik je nezbytný výzkum politického zarámování, postojů a interpretací různých aktérů, institucionálního kontextu a adaptačních kapacit (procesy učení, způsoby vládnutí) a role místních samospráv.

Témata: 
veřejná správa
životní prostředí
Zadavatel: 
GA ČR