Trvání projektu: 
2005 - 2008

Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV) bylo ustaveno při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2001 na základě projektu OK 457 (2001-2004) a jeho činnost se dále rozvíjela v letech 2005-2008 v rámci navazujícího projektu 1P OK 459. NKC-ŽV je unikátním projektem na podporu žen ve vědě a od druhé fáze řešení i začínajících vědců a vědkyň. V letech 2004-2008 se dále úspěšně rozvíjelo zapojení NKC-ŽV do mezinárodních aktivit v oblasti genderové rovnosti ve vědě, a to formou přednášek na konferencích, členství v poradních orgánech a pracovních skupinách Evropské komise (Expert Advisory Group Science in Society, Helsinki Group for Women in Science, Stocktaking of 10 years' activities on women in science Conference Advisory Group), účastí na mezinárodních projektech a realizací mezinárodních konferencí. Na úrovni ČR se NKC-ŽV ve zvyšující míře dařilo rozvíjet a posouvat debaty na politické úrovni o postavení žen a mladých lidí ve vědě, předkládat návrhy opatření zainteresovaným aktérům (AV ČR, univerzity, grantové agentury) a vstupovat do debat o směřování aktivit na podporu žen a mladých lidí ve vědě. NKC-ŽV rozvíjelo konkrétní podpůrné projekty, jejichž cílem bylo představovat úspěšné a talentované vědkyně, poskytovat konkrétní podporu v souvislosti s účastí na evropském výzkumu i řešením otázek genderové rovnosti, a zviditelňovat danou problematiku pro odbornou i širší veřejnost. Dále se zapojovalo do výzkumných aktivit na poli feministických vědních studií a postavení žen a mladých lidí ve vědě. Projekt NKC-ŽV je jedinečným projektem svého druhu v ČR a jeho aktivity se průběhu let utvářely v návaznosti na vývoj situace v ČR i EU. NKC-ŽV představuje pro zahraniční partnery jednu z mála ustavených organizací v oblasti postavení žen a mladých lidí ve vědě ve střední a východní Evropě. Ve spolupráci s MŠMT ČR sehrával důležitou roli při zapojení ČR do širší sítě evropských a celosvětových aktivit na podporu žen a mladých lidí ve vědě.

Hlavním cílem projektu bylo rozvíjet koncepci a aktivity Národního kontaktního centra – ženy a věda po dvou základních liniích vyvinutých v první fázi projektu (2001-2004): 1. přispívat k formování politik rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v ČR a poskytovat konkrétní asistenční služby ženám vědkyním, 2. přispívat k budování znalostní báze v ČR týkající se genderové rovnosti ve vědě a výzkumu v ČR a v mezinárodním srovnání a začít budovat obor feministických epistemologií a produkce vědění. Projekt tedy celkově přispíval k řešení otázky postavení žen a mladých lidí ve výzkumu a vedl k podnícení diskurzu o této problematice na úrovni státní správy, univerzitních a akademických pracovišť, ve výzkumné komunitě a průnikem do médií vedl k prosazení těchto otázek v širším společenském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 15, zobrazeno 1 - 10)

Čada, Karel, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
média, občanská společnost, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Stöckelová, Tereza, Marcela Linková

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
sociologie vědy, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čada, Karel, Alice Červinková

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
média, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Řeháčková, Dana

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
média, sociologická data, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šaldová, Kateřina (ed.)

Publikace Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování se popularizujícím způsobem věnuje tématu propojování práce a vědecké kariéry. 5 autorek diskutuje situace a diskurzy s nimiž se vědci a vědkyně setkávají při snaze sladit nebo oddělit práci a soukromí.

Téma:
gender, práce, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Šaldová, Kateřina

Publikace Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování se popularizujícím způsobem věnuje tématu propojování práce a vědecké kariéry. 5 autorek diskutuje situace a diskurzy s nimiž se vědci a vědkyně setkávají při snaze sladit nebo oddělit práci a soukromí.

 

Téma:
gender, práce, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela

Autorka analyzuje posuny v diskurzivním uchopení otázky harmonizace pracovního a soukromého života od feministických přístupů k přístupu rovnopříležitostnímu, založenému na argumentu ekonomických výhod a plýtvání talenty.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Červinková, Alice

Text se popularizujícím způsobem zaměřuje na otázku propojování rodinného a pracovního života ve vědeckých biografiích. Na příkladech ze života začínajících vědců a vědkyň se snaží poukázat na možné problémy, které vyvstávají na počátku vědecké dráhy v souvislosti se slaďováním vědecké práce a soukromého života.
 

Téma:
práce, rodičovství, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šaldová, Kateřina, Hana Tenglerová

Autorky v kapitole ukazují výsledky výzkumné sondy mapující situaci na vybraných vědeckých pracovištích v souvislosti se slaďováním soukromého a profesního života. Ukazují, že stále tím nejsilnějším aktérem, který zásadním způsobem ovlivňuje nabídku flexibility při výkonu vědeckého zaměstnání, je vedoucí pracovník/pracovnice. Základní povaha flexibilit je neinstitucionální.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tenglerová, Hana

Kapitola sleduje proces implementace některých opatření podporujících rovné příležitosti žen a mužů v české vědě a výzkumu. Vedle opatření, která byla zavedena a již v praxi fungují, se zaměřuje na plánované změny, o nichž se v současnosti více nebo méně intenzivně vyjednává, a na otázky, které zůstávají dosud odpovědí a stojí jaksi mimo oblast zájmu.
 

Téma:
gender, práce, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky