Trvání projektu: 
2016

Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-eko...

Cílem aktivity je zmapování hodnotových orientací, postojů, motivací a jednání vybraných skupin k ochraně rozmanitosti života a přírodních zdrojů, udržitelnému rozvoji a souvisejícím opatřením veřejných politik a dále srovnání vybraných postojů těchto skupin s postoji reprezentativního vzorku dospělé populace České republiky.

Hlavní výstupy:

Vojtíšková, K., V. Patočková, R. Mikešová. 2017. Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva. Praha: Academia, edice Strategie AV21.

Text se zaměřuje na sociální aspekty ochrany přírody a zachování kvalitního životního prostředí jako předpokladů pro dobré fungování a rozvoj společnosti. První části se věnuje přístupu sociologie a sociálních věd k otázkám životního prostředí, vzniku a rozvoji environmentálního hnutí a hodnotovým proměnám jako podmínce dosažení trvale udržitelného rozvoje a způsobu života. Zabývá se též českou ochranou přírody, jejím vývojem, institucemi i aktéry a utvářením environmentální politiky v České republice. Další část se věnuje empirickým výzkumům s hlavním důrazem na výzkum z roku 2016 zaměřený na postoje a chování zainteresované veřejnosti, tedy té části populace, která se o přírodu a životní prostředí zajímá a aktivně participuje v organizacích zabývajících se přírodou a životním prostředím – např. environmentální výchova, ochrana konkrétních populací rostlin a živočichů, péče o vybrané lokality, ochrana přírody na globální úrovni, volnočasové spolky související s přírodou (myslivost, rybaření, turistika, včelařství, lesnictví). Zjišťujeme zapojení těchto osob do aktivit a organizací ochrany přírody a životního prostředí, včetně doby dětství, vnímání hrozeb a problémů spojených s ochranou přírody a životním prostředím v České republice a globálně a také hodnocení činnosti relevantních institucí a aktérů.

Vojtíšková, K. 2016. Tahle země není pro ekologické aktivisty. Sedmá generace, 5: 13-16. Dostupné na: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/tahle-zeme-neni-pro-ekologicke-a...

Vojtíšková, K. 2016. Vztah zainteresované veřejnosti k přírodě a její ochraně 2016: Deskriptivní charakteristiky (číselník). Praha: SOÚ AV ČR, v.v.i.

Číselník - Dotazníkové šetření: Vztah zainteresované veřejnosti k přírodě a její ochraně 2016.

Sběr dat: červen-srpen 2016

LimeSurvey (www.limesurvey.org)

Prostřednictvím emailu bylo osloveno celkem 539 kontaktních osob z vytvořené databáze obsahující informace o jednotlivých organizacích, které se zabývají přírodou, ochranou přírody a/nebo životního prostředí. Jednalo se o jednotlivé organizace, základní organizace celostátních neziskových organizací (například Český svaz ochránců přírody, Hnutí Brontosaurus, Česká společnost ornitologická, myslivecké a rybářské spolky) nebo platformy jako Fórum ochrany přírody, Koalice proti palmovému oleji, SSEV Pavučina nebo Zelený kruh. Kontaktní osoby byly vždy požádány o vyplnění dotazníku a šíření odkazu na dotazník ve svých organizacích, mezi členy, příznivci a podporovateli (metoda sněhové koule). Celý dotazník vyplnilo 452 osob. V číselníku uvádíme údaje od respondentů, kteří odpověděli na konkrétní otázku (tedy i těch, kteří nevyplnili celý dotazník).

Témata: 
globalizace
město a vesnice
regiony
životní prostředí
Zadavatel: 
ostatní

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová

První část studie se věnuje přístupu sociologie a sociálních věd k otázkám životního prostředí a zabývá se též ochranou přírody v České republice, jejím vývojem, institucemi i aktéry.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace