Trvání projektu: 
2004 - 2007

Projekt je zaměřen na analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem, a jejich vliv na právní systém. Tento proces je zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů, jimiž se uskutečňuje, a aktérů těchto procesů. Středem výzkumného zájmu budou hlavní politické instituce, postoje a aktivity nejvýznamnějších politických aktérů vůči zkoumaným institucím a vůči sobě navzájem, a také občanská participace. Rostoucí specializací všech struktur moderních demokratických společností dochází k vytváření stále většího množství útvarů, roste jejich profesionalizace, mění se organizační formy, charakter členství a participace a dokonce i náplň činnosti. Tyto procesy jsou vzájemně propojené a podmíněné – dochází k poklesu tradiční dobrovolné členské organizovanosti a nárůstu pasivního členství, k rostoucí profesionalizací činností sdružení a proměně vzorce participace z přímé, osobní participace na zprostředkovanou, delegovanou a nepřímou (například využívání profesionálních lobbyistických firem). Tyto procesy probíhající v České republice již dostaly výrazný impuls ustavením krajských samospráv a dostanou ještě silnější impuls začleněním do Evropské unie se současným přesunem některých rozhodovacích pravomocí na evropskou úroveň.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 31 - 36)

Linek, Lukáš, Pat Lyons

S využitím jednoho z prvních dotazníkových šetření členů stran v postkomunistickém státě tato studie ukazuje socio-demografický a postojový profil členů KDU-ČSL. Prozkoumámí kohezivnosti členů strany a jejich poslanců ukazuje, že vliv středních elit stran na legislativní proces je determinován politickými tématy.

 

Téma:
elity, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová

V prvním desetiletí českého parlamentarismu došlo k postupnému usazení jeho dvoukomorové struktury. V textu identifikujeme postupnou tendenci ke stabilizaci parlamentu, což jej připodobňuje západoevropským parlamentům. Dalším trendem je odklon od většinové organizace parlamentu ke konsensuálnímu pojetí. Zároveň dochází ke střetům o pravomoci Senátu a postupnému oslabování role Poslanecké sněmovny.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Štěpán Pecháček

Politické strany v postkomunistických státech jsou považovány především za organizace, jež se zaměřují na volby a neorientují se na výstavbu stranické organizace. Na základě detailního výzkumu v České republice argumentujeme, že politické strany operují v prostředí, jež je nepřátelské vůči organizovanému stranictví, a proto upravují své organizační strategie tak, aby učinily členství více atraktivní. A to přesto, že zakoušejí permanentní pokles počtu členů nebo jejich stagnaci.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Rakušanová, Petra

Hlavním cílem tohoto článku je odpovědět na otázku, zda národní parlamenty ztrácejí v procesu evropeizace svou demokratickou funkci a stávají se pouze „schvalovacím článkem“ vertikálního projektu shora řízeného výkonnou mocí. Tento příspěvek nabízí analýzu základních změn, které doprovázejí proces evropeizace národních parlamentů na institucionální úrovni.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka

Příspěvek je zaměřen na evropeizaci zájmových struktur, konkrétně na evropeizaci průmyslových vztahů na úrovni podniku, především nadnárodní firmy. Všímá si střetu koncepce industriálních vztahů v mateřské a dceřiné firmě, úlohy Evropských podnikových rad v procesu evropeizace pracovních vztahů.

Téma:
ekonomie, EU, práce
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka

Příspěvek se zabývá vlivem přímých zahraničních investic (PZI) na evropeizaci industriálních vztahů v podmínkách pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. PZI hrály důležitou úlohu nejen v modernizaci ekonomik, ale měly vliv i na oblast vztahů mezi vedením firem a zaměstnanci.

Téma:
ekonomie, EU, politika (a postoje k politice), práce
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky

Připojené odkazy

Připojené soubory

Připojené obrázky