Trvání projektu: 
2004 - 2007

Projekt je zaměřen na sledování participace pečujících otců v rodině a domácnosti jak během rodičovské dovolené, tak po jejich návratu zpět na trh práce s cílem porozumět jednání pečujících otců a identifikovat faktory, které podstatným způsobem ovlivňují rozsah i míru jejich participace ve sledovaných obdobích. Řešení projektu je postaveno na kvalitativním přístupu umožňujícímu porozumět strategiím jednání sociálních aktérů v daných životních situacích. Přínosem projektu by mělo být prohloubení poznání o uspořádání genderových rolí ve specifických typech rodin v určitých fázích jejich rodinného cyklu, stejně tak jako poznání o konstrukci identit mužů-pečujících otců.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 22, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk, R.
Téma:
důvěra/sociální koheze
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenze publikace
Maříková, Hana

Kapitola se věnuje problematice rodičovství z genderového hlediska. Analyzována jsou data z kvantitativního výzkumu (Naše společnost 2003) a kvalitativní sondy (otců na rodičovské dovolené). Analýza kvantitativních dat prokázala, že přestože slábne individuální výkon rodičovských rolí a posiluje se společná participace na výkonu určité rodičovské aktivity, matky zůstávají i nadále primárními pečujícími osobami.

Téma:
gender, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Analýza možností uplatnění (finančního ohodnocení práce) v souvislosti s existencí dětí byla provedena s ohledem na obvyklý životní cyklus žen, tedy podle jejich věku, a doložila nerovnost v příjmech žen před narozením dítěte a po něm v komparaci s mužskou částí populace. Další část práce postihuje možnosti uplatnění vysoce kvalifikovaných žen na trhu práce.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana (ed.), Marta Vohlídalová

Participace otců na péči a výchově dítěte je považována za jeden ze způsobů narušení genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo.

Téma:
gender, péče, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Maříková, Hana

Participace otců na péči a výchově dítěte je považována za jeden ze způsobů narušení genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta

Participace otců na péči a výchově dítěte je považována za jeden ze způsobů narušení genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo.

Téma:
péče, práce, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Participace otců na péči a výchově dítěte je považována za jeden ze způsobů narušení genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo.

Téma:
gender, péče, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Participace otců na péči a výchově dítěte je považována za jeden ze způsobů narušení genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo.

Téma:
péče, práce, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Stať si klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fází jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná o modifikaci daného statu quo. Klade si tak i otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti.
 

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Maříková, Hana

Článek si klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fází jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná o modifikaci daného statu quo.

 

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky