odborná kniha / monografie
Blanka Nyklová, Hana Víznerová. 2017. Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 191. ISBN ISBN 978-80-7330-305. Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/Dynamicka_rovnovaha_na_dosah.pdf.

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze. Kromě toho jsme se ale také chtěly zamyslet nad vývojem v akademickém prostředí i ve společnosti obecně a nad dopady změn v obou oblastech na profesní uplatnění výzkumných pracovnic.

O  rok později navazujeme knihou Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Opět používáme dynamickou rovnováhu jako metaforu pro postavení žen v českých technických oborech a na VŠCHT Praha, i přesto, že tentokrát jsme hovořily s muži. Stále platí, že zatímco na vstupní straně roste počet žen, které chemii studují („výchozí látky“ je čím dál tím více), dynamickou rovnováhu se zatím nedaří nalézt a ženy z  těchto oborů po dosažení doktorského titulu, ale mnohdy i dříve, často mizí. S vědci, výzkumníky a pedagogy různého věku, vědecké hodnosti i oborového zaměření a fakultní příslušnosti jsme hovořily o tom, proč podle nich tento stav přetrvává a kdo by se měl, pokud vůbec, této otázce věnovat. Zároveň jsme s nimi hovořily i o jejich názorech na vědecký provoz, jeho proměňující se podmínky či o významu zahraničních vědeckých pobytů pro vědeckou dráhu. Titul Dynamická rovnováha na dosah? odkazuje k tomu, že řada výzkumných a pedagogických pracovníků, s  nimiž jsme hovořily, vnímá situaci navzdory statistikám poměrně optimisticky a  nevidí, s  výjimkou mateřství, žádné překážky, které by ženám stály v cestě za vědeckou kariérou a úspěchem. Pokud nerovné postavení žen či genderové stereotypy reflektují, pak často očekávají, že je pouze otázkou času, kdy chybějící generace „doroste“. Kniha rozhovorů s muži nám umožňuje nahlédnout rozmanitost názorů na situaci vědkyň, na nerovnosti a jejich kořeny i na podmínky vědecké práce obecně a konkrétně na VŠCHT Praha. Obě knihy nám tak dovolí porovnat pohledy úspěšných, zkušených i začínajících výzkumnic a výzkumníků na stav českého vysokého školství i rovnost žen a mužů v něm.

Sdílejte tuto stránku