jiná publikace
Sunega, Petr, Kubala, Petr, Lux, Martin, Macek, Martin. 2021. „Faktory nadhodnocení odhadních cen: analýza rozdílů mezi kupními a odhadními cenami bytů v roce 2019.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7330-393-8.

Obsahem druhé části dvoudílné studie, která je jedním z výstupů projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je porovnání výše kupních a odhadních cen bytů v roce 2019 a analýza hlavních faktorů vysvětlujících případné rozdíly mezi nimi. Kupní ceny byly získány z evidence Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (dále jen ČÚZK), odhadní ceny pak ze zdrojů České spořitelny, a.s. (dále jen ČS), která byla zároveň aplikačním garantem projektu. Tato část studie úzce navazuje na svou první část s názvem „Datové zdroje pro srovnání kupních a odhadních cen nemovitostí“, která zahrnovala detailní představení a popis struktury obou datových zdrojů použitých pro analýzu. Cílem této části studie je především pokusit se odpovědět na otázku, jaké byly hlavní faktory v pozadí rozdílů mezi kupními a odhadními cenami bytů v ČR v roce 2019, v jakých segmentech trhu se tyto rozdíly projevovaly nejvíce a jaké by mohly být potenciální důvody těchto rozdílů.

Sdílejte tuto stránku