odborná kniha / monografie
Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová, Marie, Křížková, Alena. 2016. Gender a energetika. Praha: Heinrich-Böll-Stiftung, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 82. ISBN 978-80-7330-297-9. Dostupné z: https://cz.boell.org/sites/default/files/gender_energetika_online.pdf.

Cílem této studie je přinést do českého prostředí první poznatky o genderu a energetice a ukázat, proč a jak genderovou rovnost v oblasti energetiky začít sledovat. Vycházely jsme přitom z pojetí energetiky, které chápe energetiku jako ukotvenou v sociálních institucích a ovlivněnou společenskými hodnotami. Na základě kvalitativního výzkumu představujeme šest oblastí: genderová rovnost v participaci na produkci energií, působení neziskového sektoru v genderových otázkách týkajících se energetiky, postoje k jaderné energetice z hlediska genderu a dále několik konkrétních témat: energetická chudoba, dopady energetiky na zdraví a územní plánování a doprava z hlediska genderové rovnosti. Naše analýza ukázala, že v energetice v ČR existuje výrazná genderová horizontální i vertikální segregace, jež je podpořena významnými mzdovými rozdíly mezi muži a ženami. Jedním z důsledků může být určitá bagatelizace genderových aspektů v oblasti energetiky. I na úrovni neziskového sektoru se téma genderu v energetice objevuje ojediněle, není systematicky zkoumáno a nediskutuje se o něm. Příčiny této nevšímavosti můžeme hledat v nedostatku dat a analýz, které by ukázaly na důležitost tématu (např. v oblasti dopravy se v zahraniční literatuře diskutuje o tom, že ženy mají jiné potřeby, jak a kam cestovat, nebo více zdůrazňují otázku bezpečnosti při cestování hromadnou dopravou, avšak detailnější analýzy těchto problematik u nás prozatím chybí), nebo můžeme důvody nevšímavosti hledat také ve stereotypním spojení genderové rovnosti pouze se ženami, což ve svém důsledku může vést k marginalizaci podstatných témat. V neposlední řadě naše analýza ukazuje na genderovou dimenzi energetické chudoby, která rovněž není v současnosti v ČR sledována. Studie nabízí také další doporučení, která vycházejí ze zkušeností dotázaných expertek a expertů, z analýzy dat, statistik, dokumentů a literatury.

Sdílejte tuto stránku