odborná kniha / monografie
Lux, Martin. 2000. The Housing Policy Changes and Housing Expenditures in the Czech Republic. Sociologické texty / Sociological Papers 00:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 58 s. ISBN 80-85950-77-4.

V předloženém pracovním textu jsou popsány některé základní změny v oblasti nájemního a vlastnického bydlení během transformace v České republice. První část textu dále tvoří statistická analýza výdajů na bydlení českých domácností v úhrnu stejně jako výdajů na bydlení pro jednotlivé sociální kategorie domácností. V druhé části se autor soustředil na popis základních sociálních napětí na českém trhu s nájemním bydlením, mezi něž řadí zvláště napětí mezi domácnostmi bez ekonomicko aktivních členů a domácnostmi s alespoň jedním ekonomicko aktivním členem, napětí mezi soukromými vlastníky nájemních bytů a domácnostmi jejich nájemníků a napětí mezi domácnostmi žijícími v nájemních bytech, ve kterých je výše nájmu regulována státem, a domácnostmi odkázanými na tržní nájemní sektor. Zatímco domácnosti užívající byt s regulovaným nájemným požívají rozsáhlé zákonné ochrany blížící se fakticky stavu kvazivlastnickému, domácnosti nucené žít v tržním nájemním sektoru platí tržní nájem výhradně z vlastních prostředků a míra ochrany je daleko nižší, ne-li nulová. Podíl nízko příjmových domácností na celkovém počtu domácností žijících v regulovaných nájemních bytech vlastněných obcemi není přitom významně vyšší nežli v ostatních typech bydlení. Regulovaná cena nájemného přitom stále neodpovídá nákladovému nájemnému a podíl výdajů na nájemné na celkových čistých příjmech těchto domácností je výrazně nižší, než je tomu obvyklé v zemích Evropské Unie. Pro toto srovnání jsou užity datové zdroje Eurostatu a organizace Cecodhas. V závěru se autor domnívá, že transformace sektoru nájemního bydlení proběhla dosud pouze částečně, a nabízí seznam nezbytných opatření bytové politiky, které by současnou situaci přiblížili nájemní bytové politice zemí EU.

Sdílejte tuto stránku