impaktovaný článek
Gorčíková, M., J. Šafr. 2016. „Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky.“ Československá psychologie 60 (Supplement 1): 86–95. ISSN 0009-062X. Dostupné z: http://cspsych.psu.cas.cz/files/cspsych_supplement_2016.pdf.

Cílem stati je určit vliv vybraných ukazatelů sociální interakce v rodinách školáků na ranou gramotnost dětí v průběhu prvního školního roku. Za tímto účelem jsme uskutečnili longitudinální panelovou studii, do níž bylo náhodně vybráno 25 základních škol ve Středočeském kraji a v Praze. Výsledný analyzovaný soubor tvoří 376 žáků, kteří nastoupili do 1. třídy ve školním roce 2013/14. Na počátku a na konci 1. třídy bylo provedeno opakované měření rané gramotnosti (test rychlého čtení) spolu s polostrukturovaným rozhovorem. V analýze ověřujeme vliv sociokulturního milieu (čtení a komunikace rodičů s dětmi, resp. v předškolním období záměrné učení dětí číst vliv) na čtenářskou dovednost na počátku školního roku a její změnu ke konci prvního ročníku souběžně s vlivem vzdělání rodičů, rodinné situace – ne/úplná rodina a navštěvováním mateřské školky. Rozdíly ve výsledcích testu rychlého čtení byly zkoumány pomocí regresní analýzy, v případě změny v čase s korekcí pro panelová data pomocí residualizace skóre změny. Výsledky ukázaly, že vliv vzdělání rodičů, navštěvování školky, úplné rodiny a učení dětí číst v předškolním období na ranou čtenářskou gramotnost na počátku první třídy je významný, naopak efekt společného čtení a povídání si s rodiči o čteném je nulový. Celkově během školního roku došlo k velkému nárůstu čtenářské dovednosti, počet přečtených slov je na konci první třídy čtyřnásobný. Efekty čtenářské interakce v rodině a dalších sledovaných faktorů na rozdíly mezi žáky v dovednosti číst slova po 8 měsících školní výuky vymizely. V závěru poukazujeme na limity studie: Údaje o sociální interakci v rodině byly dosud získány pouze z výpovědí dětí samotných a výzkumná otázka je zatím sledována jen na prvních dvou vlnách panelové studie–počátku a konci 1. třídy, což je poměrně krátký časový úsek.

Left

Témata: 
rodičovství
sociální nerovnosti
vzdělání
Sdílejte tuto stránku