odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. (ed.). 2004. Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Sociologické studie / Sociological Studies 04:05. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 115 s. ISBN 80-7330-061-3.

Sborník, na jehož přípravě se podílela většina českých sociologů náboženství z různých výzkumných pracovišť, shrnuje nejdůležitější poznatky současné kvalitativní sociologie náboženství v České republice a zároveň mapuje náboženskou/spirituální situaci od roku 1989 do současnosti v evropských souvislostech. Upozorňuje přitom jak na nejdůležitější vývojové trendy české religiozity, včetně jejího institucionálního ohraničení v podobě státní legislativní a normativní politiky na jedné straně a neorganizované privatizované zbožnosti na straně druhé, tak také proniká hlouběji k náboženským představám věřících formou případových a antropologicky pojatých studií. Sborník obsahuje šest studií.
V úvodním článku Z. R. Nešpor shrnuje současný stav české sociologie náboženství. Týž autor ve druhé, svým zaměřením nejobsáhlejší studii nastiňuje hlavní vývojové trendy současné české religiozity a to zejména v souvislosti s proměnami politických, ekonomických, mediálních a kulturních rámců v 90. letech 20. století a na prahu nového tisíciletí. Současné (tradičně-)církevní zbožnosti se věnují studie O. Nešporové (problematika konceptualizace smrti a posmrtné existence) a M. Staňka (fenomén katolických tzv. soukromých zjevení). D. Antalík se zaměřil na „hledání posvátna“ v podobě údajných předkřesťanských keltských tradic a souvisejícím sociálním skupinám. Analýzu současného mediálního diskursu o nových náboženských hnutích a souvisejícího postoje státu vůči nim provedl na příkladech Scientologické církve a Církve sjednocení (moonistů) D. Lužný.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku