kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr. 2012. „Koncept sociálního kapitálu.“ Pp. 69-93 in Sedláčková, Markéta. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 271 s. ISBN 978-80-7419-058-2.

Kapitola uvádí podrobný přehled pojmů, teoretických konceptů a typologií sociálního kapitálu. Srovnává klasická pojetí Bourdieua, Coleman a Putnama. Rozlišeny jsou dva typy resp. paradigmata: individuální, kdy sociální kapitál slouží jako nástroj reprodukce statusu a kolektivní (komunitní), kdy je zdrojem koheze. Diskutovány jsou dále dva typy komunitního sociálního kapitálu – uzavřené a otevřené sítě důvěry a charakter sítí – svazující vs. přemosťující sociální kapitál. Zvláštní pozornost je věnována specifikům sociálního kapitálu v postkomunistických zemích a vývoj jeho studia v české sociologii. Závěrem je představen makrospolečenský model D. Halperna [2005] zdůrazňující roli veřejných investic při utváření kolektivního sociálního kapitálu a koheze.

 

Sdílejte tuto stránku