odborná kniha / monografie
Lux, Martin. 1998. Konzervatismus a liberalismus a percepce sociálního státu. Pracovní texty / Working Papers 98:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 52 s.

Základním cílem předkládané studie bylo prozkoumat v českém prostředí vnímání sociální a vůbec 
aktivní role státu prostřednictvím politické ideologie; zejména v souvislosti se střetem liberální a 
konzervativní ideologie. Výzkum postojů je nejdříve v první části práce zasazen do obecné teoretické 
úvahy týkající se věčného střetu dvou paradoxních, na sobě však plně závislých řádů lidské 
existence ve sféře individuální - řádu percepce a řádu Bytí. Střet těchto řádů je analyzován na dvou 
rovinách - ontologické a epistemologické - a je považován za základ střetu konzervativní a liberální 
politické ideologie ve sféře veřejné. Tento střet se vývojem transformoval do současné podoby střetu 
demokratického konzervatismu a sociálního liberalismu. Pro filosofické a politologické úvahy se autor 
nechal inspirovat z děl D.J. Levyho, I. Kanta, M. Heideggera, R. Nisbeta, F.A. Hayeka, R. Scrutona. 
V druhé, empirické, části práce autor operacionalizoval obecné teze o konzervativním myšlení do 
jedné základní hypotézy a čtyř podhypotéz pro ověření existence postojů demokratického 
konzervatismu v české populaci. Analýzy dat z několika výzkumů SoÚ AV ČR potvrdily v případě 3 
ze 4 definovaných podhypotéz existenci demokratického konzervatismu v českém prostředí, jehož 
postavení však prozatím neodpovídá postavení v percepci populace referenčních západních zemí. 
V českém prostředí je vždy alespoň částečně spojen s požadavkem vyšší sociální role státu. 

Left

Oddělení: 
Témata: 
hodnotové orientace
politika (a postoje k politice)
sociální politika
Sdílejte tuto stránku