kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2012. „Kultura v představách české veřejnosti.“ Pp. 211-230 in Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol. Kultura v krajích České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 416 s. ISBN 978-80-7330-222-1.

Monografie je rozdělená do tří částí. Po úvodní kapitole, která se věnuje vymezení pojmu kultura, přináší první část monografie přehled platné legislativy, analýzy koncepčních a strategických dokumentů vztahujících se ke kultuře, analýzy dostupných dat o kulturní infrastruktuře a představení dostupných finančních zdrojů pro oblast neprůmyslových kulturních odvětví. To vše charakterizuje prostředí a utváří podmínky pro rozvoj kulturních aktivit a uchování kulturního dědictví. Druhá část monografie seznamuje čtenáře s výsledky vlastního rozsáhlého dotazníkového šetření Kultura v regionech České republiky 2011, které je zaměřeno na oblast představ o kultuře a kulturním dědictví a zejména na kulturní participaci a faktory, jež ji ovlivňují. Třetí, závěrečná část, představuje profily jednotlivých krajů České republiky.

Součást publikace: 
2012
Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
životní styl
Sdílejte tuto stránku