Stáhnout PDF (135.0365 MB)
odborná kniha / monografie
Šafr, J. (ed.), T. Bariekzahyová, M. Gorãíková, J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček

Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností

Šafr, J. (ed.), T. Bariekzahyová, M. Gorãíková, J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček. 2012. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 166 s. ISBN 978-80-7330-188-0.

Monografie pojednává problematiku mezigenerační transmise sociálních nerovností v procesu rodinné socializace s využitím výsledků reprezentativního šetření Distinkce a hodnoty 2008 provedeného v kohortě dnešních třicátníků (narozeni 1974–1978) spolu s jejich rodiči. Výsledky ukazují na jedné straně na výraznou reprodukci sociálního statutu/třídní pozice a částečně také životního stylu (volnočasové aktivity) v dospělosti, a to na základě třídní pozice rodičů a dostupnosti různých zdrojů v rodině. Na straně druhé ale také na to, že tyto kulturní zdroje, ačkoliv třídně nerovně distribuované, jsou účinným nástrojem vzestupné mobility ze znevýhodněné třídní pozice – jde především o aktivní demokratický výchovný styl a pro-čtenářské klima v rodině. Přikláníme se tak k platnosti teoretického modelu kulturní mobility spíše než rigidní kulturní reprodukce. Navíc na vzestupnou mobilitu mají vliv individuální faktory (dětské čtenářství, školní výkon a dosažené vzdělání) a částečně také nekognitivní osobnostní rysy (svědomitost a celková vyrovnanost). Obecně tak platí, že kultura je významným nástrojem v mezigeneračním úsilí o zajištění co nevýhodnější pozice v sociálním prostoru.

Klíčová slova: mezigenerační sociální mobilita, kulturní reprodukce, dosahování statusu, sociální třída, kulturní kapitál, sociální kapitál, výchovné styly, osobnostní rysy