kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří, Dalibor Holý. 2012. „Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání.“ Pp. 140-180 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Autoři se věnují problematice standardizace nástrojů měřících společenský status a zařazení do sociální třídy v mezinárodních komparativních šetřeních. Kromě škál prestiže povolání SIOPS a socio-ekonomického statusu ISEI-08, se text detailně zabývá Goldthorpeovým třídním schématem EGP a nově zaváděnou Evropskou socioekonomickou klasifikací ESeC/ESeG. V kapitole je rovněž diskutována problematika nové verze klasifikace povolání ISCO-08 a její české verze CZ-ISCO.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy