odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. 2005. Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku. Praha: FF UK. 149 s. ISBN 80-7308-099-0.

Sborník obsahuje devět příspěvků, věnujících se různým aspektům české a evropské lidové kultury raného novověku. Texty J. Horského a D. Tinkové pokrývají téma teoreticky, zatímco příspěvky Z. R. Nešpora, I. Kusnirákové, H. Sobotkové, J. Wolfa, I. Cermanové, J. Randáka a E. Novotné vycházejí z pramenného výzkumu:

  • Jan Horský: Problém hodnotových orientací při studiu lidové kultury.
  • Zdeněk R. Nešpor: Náboženství nebo národ? Interkonfesní spory a sociální rozšiřování národního obrození jako zrcadlo identitní diferenciace v 18. a 19. století.
  • Ingrid Kušniráková: Formovanie ľudovej zbožnosti uhorských katolíkov v 17. storočí.
  • Hana Sobotková: Antičtí hrdinové nebo orientálci? Řekové na plátnech francouzských ”putujících malířů” v první polovině 19. století.
  • Jiří Wolf: Očistec a revenanti v lidové kultuře českého baroka. Případ pekaře Exelia z let 1648-1649.
  • Iveta Cermanová: Francouzská revoluce a napoleonské války v díle židovského kronikáře Abrahama Trebitsche z Mikulova.
  • Jan Randák: Kult mrtvých roku 1848.
  • Daniela Tinková: ”Represe lidové kultury” a ”antropologie moci.” Civilizační teorie Roberta Muchembleda v rámci diskusí o konceptu raně novověké lidové kultury ve francouzské historiografii 60.-80. let.
  • Eva Novotná: Kauza podezřelých z kacířství na Polensko-přibyslavsku roku 1732.

Left

Témata: 
historická sociologie
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku