odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

Participace a zájmové organizace v České republice

Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). 2005. Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

Autoři této publikace sledují především institucionalizovanou participaci v různých oblastech politického a společenského života. Věnují se těmto tématům: legislativní rámec politické participace a reprezentace zájmů, politické strany, odbory, zaměstnavatelské svazy a profesní komory, sociální dialog, třetí sektor, zájmové asociace územních samospráv a veřejná správa (vztahy veřejná správa - občan, účast občanů na rozhodování). Jednotlivé kapitoly publikace hledají odpověď na následující otázky: 1. Jaké jsou možnosti a bariéry členství v organizacích? 2. Jaká je kvantita a kvalita členství, co členství členům přináší, co jim umožňuje, co získávají? 3. Jaký je vztah zkoumaných kolektivních aktérů ke státu, jenž je ztělesněn především veřejnou správou?

Připojené odkazy