kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2008. „Perception of Social Classes and Class Identification in the Czech Republic.“ Pp. 76-83 in Šafr, Jiří, Julia Häuberer (eds.). Social Distances and Stratification: Social Space in the Czech Republic. Sociologické studie / Sociological Studies 08:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 108 s. ISBN 978-80-7330-159-0.

Monografie zkoumá stratifikaci pomocí interakční sociální distance v analýze Bogardusovy škály pro profesní kategorie / vzorců přátelství a dat z hloubkových rozhovorů. Sledujeme: 1. hypotézu o statusové podobnosti, 2. existenci subjektivní třídní hranice, 3. představy o uspořádání společnosti a za použití kvalitativních dat 4. percepci sociálních tříd, 5. a jak lidé re-konstruují nerovnosti, definují sociální kategorie a hranice mezi nimi.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku