Stáhnout PDF (3288.328375 MB)
jiná publikace
Hoření Samec, Tomáš, Michal Lehečka (eds.)

Pražská panelová sídliště jako místa protikladů

Hoření Samec, Tomáš, Michal Lehečka (eds.). 2020. „Pražská panelová sídliště jako místa protikladů.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7330-376-1 (print) | ISBN 978-80-7330-377-8 (pdf).

Pražská panelová sídliště jsou místa, kde se protíná mnoho protikladů: na jednu stranu jsou ceněna pro to, že zajistila praktické a relativně málo nákladné bydlení pro velký počet obyvatel, na druhou stranu byla často kritizována pro mnoho dílčích nedostatků i pro svůj celkový urbanistický koncept. Pro své obyvatele se mohou zdát jako místa, která se příliš nemění, místa, která jsou v jistém smyslu známá a obyčejná. Tato zdánlivá neměnnost se projevuje především v ustálenosti majetkových vztahů, kdy převažuje soukromé a družstevní vlastnictví bytů. To také souvisí s neměnností ve vztahu k sociálnímu a ekonomickému statusu obyvatel, kdy pražská sídliště jsou místem, kde stále bydlí střední třída.

Nicméně pokládat pražská sídliště za místa, kde se zastavil čas a ustaly všechny změny, by byla iluze. Dotýkají se jich totiž procesy, které souvisí s rostoucí tendencí ke komodifikaci bydlení a městského prostoru, dochází na nich ke generační obměně, k plánování revitalizace budov a veřejných prostranství, někdy souvisejících se zástavbou volných ploch, či přistěhování nových obyvatel, které přináší etnickou diverzitu. Proměňuje se také finanční dostupnost bydlení na pražských sídlištích, kdy rostoucí ceny nemovitostí a potažmo rostoucí nájemné sídliště postupně vzdalují od ideálu místa, kde mohou bydlet různé sociální vrstvy, nejen ti bohatí.

Tato publikace je koncipována, aby byla čtenářsky přístupná a nebyla čistě akademickým a teoretickým textem, který osloví jen úzký okruh odbornic a odborníků. Kolektiv autorek a autorů proto zahrnuje jak sociální vědce a vědkyně, historičku umění a architektury, ale také novinářky a jednotlivé kapitoly jsou i proto mozaikou různých žánrů, zahrnující teoretičtěji zaměřenou kapitolu, kapitoly vysvětlující i kapitoly popisující některé z procesů a proměn, kterým sídliště čelí, ale třeba i fotografickou esej. Právě tato esej přinášející vizuální materiál (fotografie) a osobní výpověď fotografa dlouhodobě žijícího na pražských sídlištích odděluje jako určité intermezzo první, obecnější a druhou, konkrétněji zaměřenou část. V první části naleznou čtenáři teoreticky laděnou úvodní kapitolu, která představuje dva klíčové pojmy související s bydlením – gentrifikace, financializace – které nabízejí způsob, jak porozumět protikladům, procesům a proměnám, s nimiž se na sídlištích setkáváme. Následují dvě kapitoly nahlížejí na proměnu sídlišť a jejich vnímání jak u jejich obyvatel pocházejících ze střední třídy, tak v rámci filmové produkce z období socialismu.

Po vizuální eseji pak následuje druhá část, která obsahuje tři kapitoly zaměřující se na proměnu a protiklady, jak na ně můžeme narazit na třech konkrétních pražských sídlištích: Písnici, Jihozápadním Městě a Černém Mostu. Tyto kapitoly postupně ukazují, jak se na Písnici střetává protikladné chápání bydlení a městského prostoru jako domova a jako investice, jak etnická různorodost Jihozápadního Města může být zároveň viditelná i neviditelná a jak revitalizace veřejných ploch sídlišť může pro některé obyvatele představovat vytoužený cíl, zatímco pro jiné může přinášet riziko stěhování se kvůli nárůstu nákladů na bydlení v případě Černého Mostu.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, snahou této publikace není podat vyčerpávající zprávu o všech proměnách na všech pražských sídlištích, ale nabídnout aktuálnější, společensky orientovanou perspektivu a rámec umožňující pražská sídliště a jejich proměny citlivěji vnímat a lépe jim rozumět. Zaměřujeme se přitom na protikladnost těchto proměn, skutečnost, že popisované procesy jsou často vnitřně rozporné a mnohde přinášejí jak pozitivní, tak negativní efekty. Jde tedy o proměny, které jsou často nejednoznačné a nevyhraněné, a záleží tak na tom, z jakého úhlu pohledu jsou hodnoceny; zda z hlediska starousedlíků, nově příchozích, developerů, úředníků, nebo někoho, kdo na sídlišti nikdy nebydlel.

Brožuru si lze bezplatně obejdnat prostřednictvím e-mailu prodej@soc.cas.cz.

Left

Oddělení: 
Témata: 
bydlení