odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). 2008. Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.

Publikace se snaží podat empiricky podloženou a vědecky fundovanou výpověď o proměnách politicko-právního institucionálního rámce České republiky, o existujících institucionálních strukturách prostředkování zájmů, o faktorech, které ovlivňují vytváření podmínek pro rozvoj a formování otevřené občanské společnosti, participaci obyvatel na politickém a sociálním životě a prostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem. Projekt zachycuje situaci v době vstupu do EU a změny, ke kterým vlivem členství v EU jako nezávislé proměnné dochází. Časový horizont, k němuž se analýza vztahuje, je tvořen přibližně lety 2002 až 2007. Změny, které přinesl vstup do Evropské unie, stále užší spolupráce mezi státy, propojení domácí a evropské politiky, znamenají velkou výzvu pro společenskovědní výzkum. Evropeizace představuje zcela novou výzkumnou agendu a teoretické koncepty. Přes svou rozpracovanost se koncepce evropeizace vyznačuje určitou nejednoznačností a střetávají se v ní jak přístupy, které chápou evropeizaci především jako jednosměrný proces transferu z evropské na národní úroveň, tak přístupy, které evropeizaci chápou spíše jako výsledek interakce národních a nadnárodních institucí. Současné teoretické zaměření studia evropeizace je mozaikou mnoha teoretických a empiricko-teoretických přístupů, týká se však především způsobů reakce a adaptace domácích veřejných politik a politických struktur na evropské podněty. Autoři jednotlivých kapitol si byli vědomi různých pojetí evropeizace a - vedeni snahou komplexně analyzovat proměňující se realitu politické participace v České republice - zaměřili se vždy pouze na vybrané aspekty evropeizace, resp. zkoumali své téma z hlediska aspektů evropeizace, které jsou pro dané téma relevantní. Publikace si neklade za cíl rozvíjet teorii evropeizace, ale vytvořit koherentní empiricko-analytický základ pro další zkoumání těchto jevů, které jsou u nás poměrně nové, které se objevily po pádu komunismu a jejichž legislativní řešení a sociální souvislosti jsou předmětem bádání zejména posledních let (migrace).

 

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy