odborná kniha / monografie
Hašková, Hana (ed.), Jana Pomahačová. 2006. Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže. Sociologické studie / Sociological Studies 06:13. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 107 s. ISBN 80-7330-111-3.

Cílem naší studie je prozkoumat, zda-li a jakým způsobem je v genderově odlišně zacílených médiích reflektována v české společnosti problematika rodičovství a bezdětnosti. Ve studii předkládáme výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy vybraných ženských časopisů a kvalitativní výzkumné sondy vybraných časopisů životního stylu pro muže, vydávaných v ČR po roce 1989, tedy v období významných změn v reprodukčním chování. Analýza ukázala na podobnosti, ale i odlišnosti v obsahovém a stylistickém zpracování tématu bezdětnosti a rodičovství v médiích určených ženám a mužům. Sledované časopisy si byly podobné zejména v užívání biologizujících explanačních rámců reprodukčního chování mužů a žen a v implicitním očekávání rodičovství v životech mužů a žen. Zatímco však ve světě ženských časopisů je identita ženy pevně svázána s rolí matky, v časopisech pro muže k sepětí otcovství s identitou muže v takové míře nedochází. Svět časopisů pro ženy akcentuje hodnotu mateřství pro mateřství samo, a to jak ve smyslu vstupu do mateřství, tak i ve smyslu mateřské praxe, zatímco svět časopisů pro muže akcentuje (když už, tak) otcovství jako součást svazku se ženou, a zároveň spíše otcovství ve smyslu rozhodnutí se pro otcovství a jeho biologického aspektu (zplození, předání genetické informace) než otcovské praxe. Paradoxně (nebo právě proto) je pak téma rozhodování se pro celoživotní bezdětnost v časopisech pro ženy sice marginalizováno, ale v časopisech pro muže není přítomno vůbec. 

Sdílejte tuto stránku