recenzovaný článek
Sunega Petr, Lux Martin. 2018. „Rovní v příjmech, nerovní v majetku? Nerovnosti ve vlastnickém bydlení v ČR. .“ Sociologický časopis 54 (5): 749-780. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/197-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-5-2018/3865?culture=en.

Stať je věnována problematice majetkových nerovností jako doposud v České republice spíše opomíjené ose sociálních nerovností. Majetkové nerovnosti a jejich vývoj v čase jsou v tomto textu měřeny na základě hodnoty nemovitého majetku (bytu či domu), v němž domácnost žije. Hodnota nemovitého majetku domácností v ČR v uplynulých desetiletích významně vzrostla, kromě toho Češi stále více upřednostňují vlastnické bydlení na úkor jiných forem právního důvodu užívání bydlení. Stále zřejmější výhodu pro vstup do vlastnického bydlení získávají domácnosti, jejichž rodiče byli rovněž vlastníky. S využitím vybraných indikátorů příjmové a majetkové nerovnosti bylo mimo jiné prokázáno, že nerovnosti ve výši majetku v podobě rezidenčních nemovitostí byly ve všech letech sledovaného období v české společnosti vyšší než příjmové nerovnosti, a v čase měly navíc spíše tendenci růst. Rovněž se podařilo prokázat, že příjmově slabší domácnosti vlastníků bydlení zaznamenaly ve sledovaném období významně nižší nerealizované výnosy z cenového zhodnocení nemovitosti, ve které žijí, než příjmově silnější domácnosti vlastníků bydlení. Uvedená zjištění mají významné implikace z hlediska měření sociálních nerovností, potenciálních bariér pro vstup nových domácností do segmentu vlastnického bydlení i z pohledu využití vlastního bydlení jako jedné z forem zajištění na stáří.

This article focuses on the problem of wealth inequalities as an as yet overlooked axis of social inequalities in the Czech Republic. Wealth inequalities and their development over time are measured here on the basis of the value of the real estate (a flat or house) in which the household lives. The value of household real estate has grown significantly in recent decades in the Czech Republic and Czechs still favour owner-occupied housing over other forms of housing tenure. Households whose parents were also homeowners enjoy an increasingly more evident advantage in acquiring owneroccupied housing themselves. Using selected indicators of income and wealth inequalities, this article shows that in every year observed in this study, wealth inequalities in the form of residential real estate were greater than income inequalities in Czech society. The article also finds that in the observed period lower-income homeowner households recorded lower unrealised yield on the price appreciation of the real estate they live in that higher-income homeowner households did. These findings have significant implications for measuring social inequalities, identifying potential barriers to the entry of
new households into the owner-occupied housing segment, and the use of owner-occupied housing as a form of old-age security.

Left

Oddělení: 
Témata: 
bydlení
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku