odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří. 2006. Social Standing and Lifestyle in Czech Society. Sociologické studie / Sociological Studies 06:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 70 s. ISBN 80-7330-097-4.

Studie se zabývá dvěma tématy týkajícími se diferenciace životních stylů, kulturní spotřeby a sociální stratifikace. První představuje hypotézu, podle které se v České republice sociální třídy vyznačují rozdílnými životními způsoby, druhým je sociální zakotvenost kulturního všežroutství. Úvodní část shrnuje teoretické koncepty a výzkumnou agendu kulturní diferenciace a stratifikace. Představeny jsou tři teoretické modely vztahu třídy a kultury, homologický, postmoderně individualistický a kulturně omnivorní (kulturní všežravosti). Druhá část přináší analýzu dat z výzkumu Market & Media & Lifestyle TGI 2004 (MEDIAN s.r.o.). Nejprve ověřujeme hypotézu o homologii tříd a životních stylů ve třech dimenzích: vkus a aktivity svázané s vysokou kulturou, luxusní spotřeba a zdravý způsob života. Až na zdravý způsob života strukturovaný především vzděláním a příjmem jsou zbylé dvě oblasti životního stylu ve sféře vkusu/aktivit vysoké kultury a luxusní spotřeby hierarchicky vázány také na sociální třídu (Socioekonomická klasifikace ABCDE dle postavení domácnosti). Silný vliv mají i jiné faktory, zejména pohlaví, věk a velkoměsto. Hranice kulturní diference prochází mezi třídami A, B, C a nižšími třídami D, E. Dále zkoumáme sociální strukturaci kulturní všežravosti v obecném zájmu o mediální témata. Všežrouti témat pocházejí častěji z vyšších statusových skupin indikovaných vzděláním a příjmem domácnosti, vliv sociální třídy je ale při kontrole ostatních znaků slabý. Vazby kulturní spotřeby a životního stylu na vertikální sociální postavení jsou v ČR přítomny, proto postmoderní teorii stratifikace nelze považovat za model schopný věrohodně vysvětlit českou sociální strukturu.

Left

Témata: 
spotřeba
životní styl
Sdílejte tuto stránku