Looking into new Geopolitical EU from and the EU Enlargement from historical perspective

Téma: ekonomie, energetika, EU, globalizace, legitimita, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Téma: občanská společnost, rodičovství

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Tato kniha je sociologickým pojednáním o možnostech rozhodování, volby a protestu ve vztahu k novým technologiím v současných společnostech, tak jak se ukazují v případě geneticky modifikovaných organismů (GMO). V práci autorka sleduje konflikty, které se odehrávají kolem hodnocení, správy a pohybu této technologie v zemědělském a potravinářském prostoru.

Téma: EU, legitimita, politika (a postoje k politice), sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Tématem knihy jsou regionální a lokální aspekty občanské společnosti v České republice. Teoretická část je zaměřena na teoretické ukotvení občanské společnosti a občanské participace ve dvou různých, částečně proti sobě stojících perspektivách – institucionální a sociokulturní. Výsledky empirické studie dvou vybraných krajů České republiky dokazují, že jsou to jak faktory institucionální, tak faktory sociokulturní, které ovlivňují rozvoj občanské společnosti.  

Téma: občanská společnost, regiony

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Zabývám se diferenciací životních stylů, kulturního kapitálu (vkus a spotřeba) a sociální stratifikace. Analýza dat MML 2004 sleduje: hypotézu třídní homologie, sociální zakotvenost kulturního všežroutství a hypotézu nárůstu třídní homologie po roce 1989. Většina z 6 oblastí životního stylu je strukturována vzděláním a příjmem, zčásti hierarchicky vázána na sociální třídu ABCDE. Vliv mají další faktory: pohlaví, věk, velkoměsto.

Téma: mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Kniha představuje teoretickou studii a původní kvalitativní empirický výzkum otcovství po rozvodu či rozchodu. Bylo provedeno celkem 35 rozhovorů s muži s různým vzdělanostním a sociálním pozadím. Ukazuje, jak si současní muži vybírají mezi různými repertoáry otcovství, jak je interpretují a jak takto konstruují svou vlastní osobní otcovskou roli.

Téma: gender, mezilidské vztahy, rodičovství

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Studie podrobně zmapuje situaci získávání odpovědi na výzkumnou otázku a to jak v rovině interakce mezi zúčastněnými osobami, tak také v rovině kognitivních procesů, které se odehrávají v hlavách respondentů.

Téma: metodologie výzkumu, sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Hlavním cílem studie životních podmínek podnikatelů a podnikatelek zhruba od poloviny 90. let a s nástupem nového tisíciletí v České republice je zasadit jejich životní strategie do složité struktury genderových vztahů české společnosti.  

Téma: gender, práce, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Cílem předkládané práce je odpovědět na otázku, jaká je povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Autorka zkoumá roli, charakter, financování a klasifikaci neziskového sektoru v České republice, včetně popisu překážek, kterým občanský sektor v České republice čelí v kontextu procesů transformace, evropeizace a globalizace.

Téma: globalizace, občanská společnost, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky